Vài suy nghĩ về hoạt động Cụm thi đua của Hội Khuyến học Tân Bình

        Công tác thi đua, khen thưởng là động lực của sự phát triển tích cực, là công cụ quản lý quan trọng, tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng con người mới; lay động mạnh mẽ đến tình cảm, trách nhiệm, ý thức, ý trí tự lực tự cường, lòng tự hào của cộng đồng và sức sáng tạo của tập thể, cá nhân.
        Hoạt động tổ chức phong trào thi đua hiện nay được triển khai với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi ở Hội Khuyến học địa phương, đơn vị, một trong những hình thức phổ biến hiện nay là tổ chức thi đua theo Cụm khối phường và Cụm các Chi hội trực thuộc. Thông qua hoạt động tổ chức thi đua theo Cụm,  các đơn vị, địa phương cùng nhau thảo luận thống nhất, tổ chức đăng ký, ký kết thực hiện giao ước thi đua trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của Hội Khuyến học Quận và Thành phố, địa phương với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện trao đổi, phổ biến, học tập các mô hình, điển hình lẫn nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển; các nhân tố mới trong các phong trào thi đua được tôn vinh, phát huy tác dụng nêu gương, học tập trong cuộc sống thông qua việc tổ chức kiểm tra, tham quan học tập mô hình, điển hình tiên tiến của các đơn vị, địa phương.Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị ký kết thi đua cụm 1 ngày 22/02/2022

        Việc đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng bảo đảm được tính công khai, dân chủ, đúng thành tích, nhờ vậy đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của Hội Khuyến học địa phương. Đây cũng là điều kiện tốt Hội Khuyến học địa phương nâng cao hơn nữa về trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc tổ chức thi đua theo Cụm, đã tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú và là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong quá trình triển khai tổ chức phong trào thi đua tại địa phương.
        Năm 2022, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Quận lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026 và năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026, phong trào thi đua của các phường cần được phát huy và đẩy mạnh tạo nên phong trào thi đua sôi nổi thúc đẩy hoàn thành tốt công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập của Hội khuyến học các phường, góp phần vào hoàn thành xuất săc nhiệm vụ của Hội Khuyến học Quận Tân Bình  năm 2022
Ký kết thi đua cụm thi đua 2 ngày 02/3/2022 tại Phường 8 -Tân Bình

        Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ phong trào Thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 của Hội Khuyến học Quận. Nội dung của phong trào thi đua thiết thực, cụ thể có chọn lọc sao cho phù hợp với tình hình của địa phương. Tăng cường hoạt động giao lưu giữa Hội Khuyến học các phường trong Cụm để tạo mối quan hệ đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị thi đua cụm 3 ngày 16/3/2022
 
        Với quyết tâm thực hiện phong trào thi đua của Hội năm 2022 Hội Khuyến học Quận Tân Bình ngay từ đầu năm đã tiến hành triển khai phát động thực hiện phong trào thi đua của 3 Cụm thi đua trong quận./.Phát biểu chỉ đạo của Ông Dương Tấn Thanh - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Tân Bình
tại Hội nghị ký kết thi đua cụm thi đua 1Tác giả bài viết: Hội Khuyến học quận Tân Bình
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC