HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM,
XẾP LOẠI THEO TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2018
(Kèm theo kế hoạch số 06/KH-TĐKT ngày 24 tháng 01 năm 2018)

Nội dung 1: Tham mưu xây dựng Cấp Ủy mô hình 4 có: 1 tiêu chí (20 điểm) - Chỉ tiêu 1: Có nghị quyết và tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá (6đ). Phân công cấp ủy viên phụ trách có hoạt động và gương mẫu thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu liên tục trong năm. (4đ) - Chỉ tiêu 2: Đảng viên là Hội viên. Gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập 90% đảng viên đang sinh hoạt là hội viên (4đ). 100% hộ gia đình đảng viên là hội viên đạt GĐHT (6đ)
Nội dung 2: Xây dựng Hội KH theo mô hình 6 có: 3 tiêu chí (30 điểm)
        Tiêu chí 2.1:
        Có đầy đủ các tổ chức Hội:
-         50% chi hội khu phố, ấp hoạt động có hiệu quả (1đ);
-         100% trường học công lập có tổ chức Hội (0,5đ) và 70% hội viên đăng ký GĐHT ở địa phương (1đ).
-         Có chi hội cơ quan (0,5đ) và 70% hội viên đăng ký GĐHT ở địa phương (1đ)
-         50% tổ hội ở các tổ dân phố/tổ nhân dân có nội dung hoạt động khuyến học (1đ)
        Tiêu chí 2.2.
-         Tỷ lệ hội viên trên tổng số nhân khẩu tăng hơn năm trước 1% trở lên (2đ);
-         50% HV đạt tiêu chí hội viên tiến tiến (2đ); 20% trong số HVTT đạt tiêu chí Hội viên xuất sắc (1đ). Năm 2018, tiêu chí của HVTT, HVXS là:
o   HVTT: HV có thẻ, hội phí, có quỹ khuyến học gia đình và gia đình đạt GĐHT năm 2018
o   HVXS:  hộ gia đình của HVTT đạt Gia đình học tập 3 năm liền (2016, 2017, 2018)
Tiêu chí 2.3:
-         Về GĐHT (6đ): Có 50% Hộ gia đình/tổng số hộ đăng ký GĐHT (3đ); 90% trong số đăng ký đạt GĐHT. (3đ)
-         Về DHHT (1đ): Có thêm 1dòng họ ở phường/xã/thị trấn đạt danh hiệu Dòng họ học tập (1đ);
-         Về ĐVHT (3đ): 50%  đơn vị, cơ quan, trường học đạt danh hiệu Đơn vị học tập
-         Về CĐHT khu phố/ấp: Có 50% khu phố (ấp) của phường/xã/thị trấn đạt danh hiệu Cộng đồng học tập (5đ)
-         Quận, Huyện có 50% Cộng đồng học tập cấp xã xếp loại từ Khá trở lên (5đ).
Nội dung 3: Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: 2 tiêu chí, (15 điểm)
           3.1.   Kế hoạch được duyệt và cuối năm có đánh gía theo các chỉ tiêu của tiêu chí 3.2 (5đ)
3.2.  Có đủ cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, cộng tác viên, có tập huấn và hoạt động chuyên đề (10đ)
-         TTHTCĐ có nơi làm việc, có bảng tên ở cổng, có địa chỉ thư điện tử và có điện thoại liên lạc riêng. (1đ). Có kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch kể cả kinh phí tự vận động (1đ). Có danh sách Cộng tác viên (1đ).
-         Có tập huấn QĐ số 10 của Bộ GD&ĐT đến Ban GĐ TTHTCĐ, BCH HKH phường và chi hội trưởng khu phố (2đ)
-         Có ít nhất 5 chuyên đề (có danh sách người tham dự) dành cho người lớn (3đ); trong đó có 2 chuyên đề phục vụ cho công tác KH-KT-XD XHHT(2đ).
Nội dung 4: Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học và CLB khuyến tài: 2 tiêu chí. (15 điểm)
        Tiêu chí 4.1: Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học (13 đ):
-                Đạt chỉ tiêu bình quân trên 30.000đ/người dân/năm (2đ)
-                Có học bổng theo phương thức 1&1 tăng hơn so với năm 2017. Có danh sách HS-SV và ân nhân tương ứng. Số tiền tài trợ tính trọn cấp học cho 1 HS-SV.(2đ)
-                Heo đất và các vật dụng mô phỏng theo hình tượng heo đất. Đạt chỉ tiêu 45% hộ gia đình (4đ), 80% cơ quan, trường học (4đ) và có ủng hộ lại cho quỹ khuyến học của tổ chức Hội (1đ)
        Tiêu chí 4.2: (2đ)
-         CLB HKH quận, huyện có ít nhất 10 HS-SV, có danh sách Ban Chủ nhiệm (1đ); Có tổ chức sinh hoạt 2 lần/năm (1đ)
Nội dung 5: Công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền và thi đua- khen thưởng: 2 tiêu chí. (20 điểm)
        5.1. Tập huấn, Tuyên truyền, thông tin báo cáo: (15 điểm)
                   a/ Tuyên truyền, vận động thực hiện các mô hình học tập (theo QĐ 281 của TTg CP và Thông tư 44 của Bộ GD&ĐT:
-                Đến tổ dân phố (2đ);
-                Đến đảng viên, cán bộ, công chức, cán bộ đoàn thể (2đ)
-                Cán bộ, giáo viên trường học (trong đợt sinh hoạt Hè 2018) (2đ)
-                Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ Hội Q-H; P/X/TT và Chi Hội (2đ):
o   Hướng dẫn thực hiện, chấm điểm xếp loại các tiêu chí thi đua.
o   Tập huấn thực hiện công tác khen thưởng và hồ sơ khen thưởng.
-      Tiếp tục thực hiện chương trình “Giao lưu và trao học bổng Gương sáng học đường” ở trường THPT và thực hiện chương trình học bổng 1&1 ở trường học của phường, xã, Thi trấn. (1đ)
                    b/   Tin khuyến học được phát thanh và đăng tải ở khu phố/ấp; phường/ xã/thị trấn; quận/huyện và tờ thông tin thành phố (2đ); phát hành tờ thông tin khuyến học của HKH thành phố đến 50% tổ hội.(2đ). Thông tin, báo cáo; hồ sơ khen thưởng đầy đủ, chính xác, đúng hạn. (2đ).
        5.2. Công tác thi đua - khen thưởng: (5đ)
Giải pháp hữu ích: đăng ký và thực hiện có tác dụng tốt (3đ); xây dựng được ít nhất 2 điển hình trong phong trào thi đua (2đ).
 
Xếp loại theo thang điểm:
        Xếp loại:        A (91 - 100 điểm); B (81 -  dưới 91đ);
                             C (71 -  dưới 81 đ); D (61 -  dưới 71đ)
                                               
 

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC