Hội khuyến học TP Hồ Chí Minh
NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA KHUYẾN HỌC,
KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2018
(Ban hành kèm theo kế hoạch số 06 /2018 /HD-HKH ngày 24/01/2018 của HKH TP.)

NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ VÀ CHỈ TIÊU ĐIỂM
 
1.                 Tham mưu xây dựng Cấp uỷ theo mô hình 4 có:
-      Có nghị quyết và phân công cấp ủy viên phụ trách (10đ)
-      Đảng viên là Hội viên (4đ), Gia đình đạt gia đình học tâp (6đ)
20
 
2.    Xây dựng Hội Khuyến học theo mô hình 6 có:
2.1.   Có đầy đủ các tổ chức Hội. (5đ)
2.2.   Tỷ lệ hội viên trên tổng số nhân khẩu tăng hơn năm trước 1% trở lên (2đ); 50% hội viên tiên tiến (2đ) và 20% trong số HVTT đạt hội viên xuất sắc (1đ)
2.3.  Thực hiện quyết định 448 của HKHVN và thông tư 44 của Bộ GD&ĐT (20đ):
-         Có 50% hộ gia đình đăng ký GĐHT (3đ); 90% được công nhận (3đ).
-         Có thêm 1 dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập (1đ).
-         Có 50% cơ quan, trường học đạt danh hiệu Đơn vị học tập (3đ)
-         Có 50% khu phố (ấp) đạt danh hiệu Cộng đồng học tập (5đ)
-         Quận, Huyện có 50% Cộng đồng học tập cấp xã xếp loại từ Khá trở lên (5đ).
30
5
5
 
 
6
1
 
3
5
5
3.     Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng:
3.1. Có kế hoạch và cuối năm có đánh giá kết quả hoạt động.(5đ)
3.2. Có đủ cơ sở vật chất (1đ) và kinh phí hoạt động (1đ); Có tập huấn về TTHTCĐ (2đ); Có danh sách Cộng tác viên (1đ); Có ít nhất 5 chuyên đề và danh sách người dự cụ thể.(5đ)
 15
 5
 10
4.     Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học và CLB khuyến tài:
4.1. Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học :
-   Vận động quỹ khuyến học đạt bình quân 30.000 đồng/người dân (2đ)
-   Có học bổng theo phương thức 1&1 tăng hơn so với năm 2017 (2đ)
-   Thực hiện “Chương trình tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” ở 45% hộ gia đình (4đ) và 80% các tổ chức Hội KH cơ quan, trường học (4đ); Có hỗ trợ cho các tổ chức HKH (1đ).
 4.2. Câu lạc bộ HS-SV khuyến tài: (2đ)
CLB HKH quận, huyện có ít nhất 10 HS-SV; có BCN (1đ) và tổ chức sinh hoạt 2 lần/năm (1đ).
15
13
 
 
 
 
 
2
5.          Công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền và thi đua - khen thưởng:
5.1. Công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền:
Có hình thức tuyên truyền, tập huấn, vận động thực hiện các mô hình học tập: đến tổ dân phố(2đ); đến Đảng viên, CB công chức, CB đoàn thể (2đ);CBGV trường học(2đ); Có tập huấn về công tác thi đua-khen thưởng (2đ)
Tiếp tục thực hiện chương trình “Giao lưu và trao học bổng Gương sáng học đường” ở trường THPT và thực hiện chương trình học bổng 1&1 ở trường học của phường, xã, Thị trấn (1đ).
-  Tin khuyến học được đăng tải trên phương tiện truyền thông (2đ) và phát hành tờ thông tin khuyến học của HKH thành phố đến 50% tổ hội.(2đ). Thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng hạn. (2đ).
   5.2. Công tác thi đua-khen thưởng:
Có giải pháp hữu ích (3đ). Xây dựng được ít nhất 2 điển hình trong phong trào thi đua (2đ).
20
 
8
 
 
1
 
 
6
 
 
 
5
CỘNG: 5 NỘI DUNG; 10 TIÊU CHÍ 100
 
 
 
 

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC