ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021-2026

        Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh rất vui mừng, phấn khởi được đón tiếp bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa trường Sa thân yêu; các đ/c lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, các đ/c lãnh đạo Thành ủy - UBND Thành phố, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, các đoàn thể Thành phố và các quý vị đại biểu khách mời, các phóng viên báo đài đến dự, đó cũng chính là thể hiện sự quan tâm, động viên, khích lệ rất lớn, góp phần thành công Đại hội.
       Trong quá trình tổ chức, Đại hội chúng ta rất vinh dự được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương  Hội Khuyến học Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Các đ/c đã biểu dương những thành tích mà Hội Khuyến học Thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cũng nêu những nội dung, nhiệm vụ định hướng để Ban Chấp hành Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong nhiệm kỳ tới, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

 


Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương  Hội Khuyến học Việt Nam 
trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị

 
         Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao, thông qua các văn kiện trình bày trong Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ IV (2015-2020); Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ V (2021-2026). Đại hội cũng đã thảo luận thông qua Điều lệ Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
         Với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đại biểu. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 61 Ủy viên ban Chấp hành, 19 ủy viên ban Thường vụ, 03 thành viên ban kiểm tra, đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ tới.

 
Lãnh đạo Trung ương chụp ảnh kỷ niệm với  Ban Chấp hành Hội Khuyến học
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021- 2026 

 
Danh sách ban Thường vụ:
 1. Ông Nguyễn Huy Cận
 2. Ông Lê Ngọc Thành
 3. Bà Nguyễn Thị Diệu Anh
 4. Bà Đinh Thị Bạch Mai
 5. Ông Hồ Phú Bạc
 6. Ông Lê Hoài Nam
 7. Bà Đỗ Thị Giang
 8. Bà Tăn Thị Thùy Dương
 9. Ông Nguyễn Khắc Mai
 10.  Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai
 11.  Ông Nguyễn Thanh Đoàn
 12.  Bà Nguyễn Thị Gái
 13.  Bà Hồ Ngọc Hậu
 14.  Ông Dương Nam
 15.  Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
 16.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức
 17.  Bà Nguyễn Thị Cúc
 18.  Ông Lưu Văn Quang
 19.  Ông Đỗ Trung Tín
 
Danh sách ban kiểm tra:
1.  Ông Lê Ngọc Thành - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học, nhiệm kỳ IV
2.  Ông Nguyễn Tùng – UV.BCH – Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 3
3. Bà Trần Thị Bích Liên - UV.BCH- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Nhà Bè
oooOooo

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC,
KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP (2021 – 2026)
 
        Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định: “giáo dục được xác định là quốc sách hàng đầu; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập”. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nêu rõ: “Tạo bước đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài”. Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình đột phá, phát triển nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh với đề án số 2: “Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 – 2030”, Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương hướng nhiệm vụ của Hội Khuyến học nhiệm kỳ V (2021- 2026) như sau:
1. Mục tiêu: Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Tiếp tục xây dựng, phát triển Qũy khuyến học và các chương trình học bổng; “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” đóng góp tích cực cho sự phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình thành một thành phố học tập”.
2. Phương hướng:
Nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời sâu rộng đến toàn dân. Từng bước thực hiện có hiệu quả mô hình “công dân học tập”. Triển khai thực hiện hiệu quả đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về thành phố học tập ở thành phố Hồ Chí Minh” của Hội Khuyến học Thành phố.
2.1. Tăng cường đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Quán triệt đầy đủ sâu sắc các quan điểm chỉ đạo các nội dung cơ bản của Đảng, nhà nước, Thành phố nhằm triển khai thực hiện tốt kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 4202/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Phát huy hiệu quả Tờ thông tin khuyến học của Thành phố; Củng cố nâng cao chất lượng trang web của Hội, đáp ứng yêu cầu chuyển tải nhanh chóng các hoạt động của cơ sở.
2.2. Tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả và chất lượng thực hiện các mô hình  học tập , thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, vận động toàn dân tham gia tích cực hơn nữa vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực.
Đồng thời triển khai nghiêm túc thí điểm mô hình “công dân học tập” đúc kết được những bài học kinh nghiệm tốt để triển khai thành công đề án “xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030” đáp ứng yêu cầu tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thiết thực góp phần xây dựng thành phố học tập.
2.3 Củng cố và phát triển tổ chức Hội ở cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Nhân rộng, phát triển tổ chức Hội tại các trường Cao đẳng, Đại học và khu chung cư.
2.4 Hướng về cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các cấp Hội, thực hiện các giải pháp hữu ích đạt hiệu quả thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội. Thực hiện tốt vai trò tham mưu, nòng cốt liên kết phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các tổ chức, ban ngành đoàn thể.
2.5 Tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt Thông tư 44/TT-BGDĐT và triển khai thực hiện Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục.
2.6 Tích cực tham mưu với Thành ủy – Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về Thành phố học tập ở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh”, góp phần tích cực xây dựng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố học tập, tham gia mạng lưới “Thành phố học tập” do UNESCO điều hành.
3. Các chỉ tiêu cụ thể
- Phát triển hội viên đạt 20% dân số, 100% hội viên có thẻ, 95% hội viên đóng hội phí; 100% gia đình học tập có xây dựng quỹ khuyến học gia đình và có hội viên khuyến học.
 • Phát triển tổ chức Hội từ 5- 7 trường Cao đẳng, Đại học (trước hết tại các trường do Sở Giáo dục & Đào tạo quản lý).
 • 100% các cơ sở giáo dục công lập thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục & Đào tạo có tổ chức Hội Khuyến học và hoạt động có hiệu quả cao.
 • 100% cán bộ Hội, 70% hội viên của Hội Khuyến học Thành phố được tập huấn nâng cao nhận thức về các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 • 100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học Thành phố tham gia các hoạt động học tập suốt đời tại địa phương.
 • Nhân rộng và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình “xây dựng quỹ khuyến học gia đình” đến từng gia đình học tập và chương trình học bổng 1&1 đến tận khu phố ấp./.
oooOooo
 

Tác giả bài viết: Hội Khuyến học Thành phố
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC