Hội Khuyến học huyện Củ Chi
Hội Khuyến học huyện Củ Chi phối hợp Đài Truyền thanh huyện tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020-2023

          Căn cứ Công văn số 2675-CV/BTGTU ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư và Thông báo Kết luận số 912-TB/TU của Thường trực Thành ủy về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Hội Khuyến học và Đài Truyền thanh huyện Củ Chi đã thống nhất ban hành chương trình phối hợp Công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020-2023. Chương trình phối hợp tập trung thực hiện những nội dung như sau:
   1. Đài Truyền thanh:
       - Dành từ ½ đến 1 trang định kỳ trên Bản tin nội bộ viết về nội dung hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện và các xã, thị trấn.
      - Mỗi tháng phát hành cho Hội khuyến học huyện 32 cuốn Bản tin nội bộ huyện phát cho cán bộ Hội Khuyến học huyện, các xã, thị trấn và Chi hội trực thuộc.
      - Đưa tin hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện và các xã, thị trấn trên sóng phát thanh.
      - Hỗ trợ Hội Khuyến học thực hiện các clip hoạt động vào cuối năm (có hợp đồng phối hợp thực hiện riêng).
      - Chỉ đạo viên chức phụ trách Trạm Truyền thanh các xã phối hợp với Hội Khuyến học xã thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020 - 2023 tại địa phương.
   2. Hội Khuyến học:
      - Cung cấp kế hoạch các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện.
      - Giới thiệu các gương điển hình, các mô hình làm tốt để Đài Truyền thanh thực hiện viết tin, bài.
      - Là cộng tác viên gửi các bài viết về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho Đài Truyền thanh.
      - Chỉ đạo Hội Khuyến học các xã, thị trấn phối hợp với Đài Truyền thanh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020-2023 tại địa phương.
        Căn cứ chương trình phối hợp, Hội Khuyến học và Đài Truyền thanh tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình và xây dựng clip hoạt động khuyến học hàng năm.

Tác giả bài viết: HKH huyện Củ Chi
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC