KẾT QUẢ
Triển khai Thông tư 44/2014/BGD-ĐT và hoạt động của TTHTCĐ ở Hội Khuyến học các Quận Huyện

Hội Khuyến học Quận 1 - Quận Hội đã triển khai Thông tư 44/2014/TT – BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp xã; Kế hoạch số 11/2016- CV-HKH ngày 23/2/2016 của Hội Khuyến học TP.HCM về việc triển khai đại trà và đánh giá, công nhận các mô hình học tập trên địa bàn TP.HCM năm 2016.
          - Hội đã triển khai cho hội viên đăng ký gia đình học tập năm 2016, các tiêu chí xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, Khu dân cư học tập.
          - Hội luôn làm tham mưu tốt cho hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng và phối hợp tốt với các Ban ngành đoàn thể bạn trong chi hội khu phố, tổ hội để rà soát, nắm tình hình và trực tiếp vận động học sinh bỏ học trở lại trường, phối hợp thực hiện tốt các chỉ tiêu về xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, phổ cập tại địa phương góp phần nâng cao mặt bằng dân trí.
          - Hội tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chuyên đề về pháp luật, thông tin thời sự, biển đảo, các vấn đề liên quan đến cuộc sống cho các tầng lớp nhân dân.
          - Rất nhiều chuyên đề phong phú mà các trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức cho nhân dân trong Quận. Riêng Hội trong năm đã tham mưu tổ chức 85 lớp với 6.602 lượt người tham dự.
          - Trong năm Hội đã cùng phòng Giáo dục kiểm tra hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng phường, kịp thời giúp đỡ tạo điều kiện các trung tâm hoạt động ngày càng có nề nếp và đạt hiệu quả.
Hội Khuyến học Quận 2
          Kết quả thực hiện thí điểm Thông tư 44/2014/BGDĐT:
          Ưu điểm: Kết quả từ chỉ đạo của quận, Đảng ủy phường Bình An có văn bản số 21-CV/ĐU ngày 20/5/2016 “ Thực hiện thí điểm Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn phường Bình An năm 2016”.
          Hội Khuyến học phường đã tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch  và triển khai đến cán bộ, công chức phường, cấp ủy các chi bộ, ban điều hành khu phố và cán bộ Hội Khuyến học từ phường đến tổ hội khuyến học. Sau khi được sự góp ý của đoàn khảo sát do Thành Hội tổ chức, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của phường đã tổ chức hội nghị phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên theo dõi đánh giá việc thực hiện 15 tiêu chí và 50 chỉ tiêu. Hiện nay phường đang thực hiện rà soát đánh giá các tiêu chí và hoàn tất hồ sơ gửi UBND Quận.
          Tồn tại: Nhiều chỉ tiêu chưa đạt, minh chứng chưa thuyết phục.
          Nguyên nhân: Vì là năm đầu tiên thực hiện nên một số thành viên chưa nắm rõ cách theo dõi đánh giá. Một vài thành viên mặc dù đã được phân công chưa quan tâm làm hết trách nhiệm của mình. Một số tiêu chí khó thực hiện so với điều kiện thực tế của địa phương.
          Công tác tổ chức học tập cho người lớn: Hiện nay toàn Quận có 8/8 Trung tâm học tập công đồng đạt 100%, Hội Khuyến học Quận kiến nghị lãnh đạo các cấp quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về kinh phí để các Trung tâm phát triển hơn nữa nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
          Hội Khuyến học phường có cử cán bộ khuyến học tham gia bộ máy lãnh đạo Trung tâm, thực hiện công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các lớp học tình thương, phổ cập, mở lớp vi tính cho người lớn tuổi, thành lập phòng đọc sách cộng đồng ở các khu phố , tuyên truyền Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5070 của UBND thành phố, các buổi chuyên đề góp ý sửa đổi hiến pháp 1992, Luật bầu cử, tập huấn “Kỷ năng sống, giáo dục giới tính, tư vấn tâm lý tuổi dậy thì” cho thanh thiếu niên, “Giữ gìn sức khỏe cho người cao tuổi”, tuyên truyền Nghị định 71/2012/NĐCP về thay đổi bổ sung quy định xử phạt hành chánh trong lĩnh vực giao thông và đường bộ, lớp tập huấn dưỡng sinh người cao tuổi, dạy võ thuật,… đã góp phần giúp người dân nâng cao kiến thức, nâng cao chất lượng sống. Tổng công năm 2016 các phường đã thực hiện hơn 20 chuyên đề với số người tham dự là 3.175.
          Trong 8 Trung tâm học tập cộng đồng, ở một vài phường Chuyên trách giáo dục chưa phối hợp tốt với cán bộ Hội trong tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu của người dân.
Hội Khuyến học Quận 3
Thực hiện quyết định 448/QĐ- HKHVN và thông tư 44/TT-BGDĐT, hiện nay các phường đang thu thập các minh chứng, tự đánh giá chấm điểm, thực hiện quy trình bình xét, công nhận các mô hình học tập.
Sau hội nghị tập huấn thông tư 44 do Hội Khuyến học TP tổ chức, Hội đã tham mưu Quận ủy ban hành văn bản số 228 chỉ đạo đối với công tác khuyến học khuyến tài xây dựng XHHT. Được sự nhất trí của Ban chỉ đạo Quận, Hội Khuyến học Quận đã chọn phường 2 làm thí điểm thực hiện thông tư 44, phối hợp cùng với Hội Khuyến học thành phố, Hội đã khảo sát phường 2 (làm điểm) thực hiện thông tư 44/TT - BGDĐT để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo thực hiện đại trà vào năm 2017.
Đảng ủy phường 2 đã chủ trì cuộc họp liên kết các ngành có liên quan thực hiện các tiêu chí Cộng đồng học tập cấp phường để quán triệt các tiêu chí, thảo luận tự đánh giá đồng thời thống nhất kiến nghị những vẫn đề khó khăn trong thực hiện các tiêu chí như các tiêu chí liên quan đến cơ sở giáo dục, chất lượng giáo dục, đồng thời phân công cụ thể người có liên quan chịu trách nhiệm thu thập minh chứng và đánh giá giúp Ban chỉ đạo việc đánh giá và công nhận. Qua thảo luận Đảng ủy phường 2 đã có nghị quyết quyết tâm phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn Cộng đồng học tập cấp phường trong năm 2016.
Hội Khuyến học Quận 4
Kết quả thực hiện thí điểm TT44/2014 BGDĐT:
          Ưu điểm: Thành hội tâp huấn, hướng dẫn nhiều lần và khảo sát thực tế giúp phường có kinh nghiệm thực hiện. Phường 15 nhiều năm liền dẫn đầu thi đua phát triển toàn diện. Trên cơ sở thực hiện tốt phong trào khuyến học, năm 2015 Hội khuyến học quận chọn thí điểm triển khai xây dựng các mô hình học tập, bước đầu xây dựng được nền tảng trong việc xây dựng cộng đồng học tập, Cấp ủy và BCH đoàn thể rất quan tâm đến công tác khuyến học, triển khai 15 tiêu chí được các ngành quan tâm, nhiều tiêu chí đã thực hiện tốt.        
         Tồn tại:  có nơi còn nhầm lẫn với cộng đồng học tập (khu phố). Tiêu chí 4 không có khả năng thực hiện được vì điều kiện trường học trên địa bàn quận 4 còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn, công tác tuyên tuyền thông tin chưa được sâu rộng, nhuần nhuyễn, nên xây dựng các mô hình có cán bộ cơ sở còn nhằm  lẩn năm 2016 là xét gia đình hiếu học, Việc xét bình chọn gia đình văn hóa hàng năm đến tháng 11 quận đi kiểm tra,đến đầu năm sau mới có kết quả công nhận. 
             Nguyên nhân: Do việc triển khai thực hiện mô hình cộng đồng học tập cấp xã mới năm đầu nên việc thực hiện còn nhiều lúng túng
          Tổ chức học tập cho người lớn:
          Trung tâm học tập cộng đồng 15/15 phường thực hiện phương châm “cần gì học nấy” đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống cho người dân. 15 phường có kế hoạch củng cố về nhân sự và chất lượng hoạt động nội dung phù hợp thu hút người lớn tham gia. Mặt trận các đoàn thể phối hợp phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức dạy nghề nhiều hội viên, gia đình nhờ học nghề biết làm ăn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiêu biểu Trung tâm học tập cộng đồng  phường 4, 6, 8 ,14,15,16 có chuyên đề thiết thực phục vụ nhu cầu người lớn tuổi như lớp vi tính, viết thư pháp, làm móng, trang điểm, nấu ăn, làm bánh, nuôi chim, trồng cây cảnh…
Hội Khuyến học Quận 5
Kết quả thực hiện thí điểm TT44/2014 BGDĐT:
Quận đã tiến hành sơ kết thực hiện thí điểm phường 14 trong việc thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến tham dự có UBND và Hội Khuyến học 14 phường; Đảng bộ, UBND và các Ban vận động khu phố phường 14 tham dự để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đại trà trong năm 2017.
Trung tâm học tập cộng đồng:
     - Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng có sự gắn kết với Hội Khuyến học tổ chức khảo sát  nhu cầu trong dân, xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động như: tuyên truyền QĐ 281/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn nghề nghiệp, dạy năng khiếu, dạy nghề. Trung tâm đã tổ chức 105 cuộc, 19.016.lượt tham dự. Kết quả có 10 phường đạt tốt ( 1,2,3,4,5,8,10,12,14,15 ) và 5 phường khá (6, 7, 9, 11, 13).
     Phối hợp Phòng Giáo dục Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 44/BGDĐT của Bộ giáo dục Đào tạo chọn phường 14 làm điểm đăng ký xây dựng phường học tập
Hội Khuyến học Quận 6
Kết quả thực hiện thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT:
Ưu điểm:
Được Thành hội tập huấn triển khai, hướng dẫn đầy đủ các văn bản tạo điều kiện cho Quận hội tham mưu Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân Quận có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời.
Quận hội phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo có kế hoạch triển khai thí điểm thực hiện tại phường 6 và phường 13, qua đăng ký lịch làm việc được sự quan tâm của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân phường và Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường; hai phường thí điểm đều có phân công từng thành viên trong BCĐ Xây dựng XHHT phụ trách từng tiêu chí (15 tiêu chí) giám sát và báo cáo kết quả chấm điểm theo quy trình hướng dẫn; ngoài ra 12/12 phường đều đồng thuận đăng ký tự kiểm tra, rà soát các tiêu chí để chuẩn bị đánh giá xếp loại đại trà năm 2017.
Khó khăn, tồn tại:
Do thực hiện Thông tư 44 còn mới mẻ, đây là năm đầu tiên đánh giá, xếp loại liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nên thời gian thực hiện còn hạn chế, không theo ý muốn của Hội là cơ quan tham mưu cho BCĐ xây dựng XHHT quận và phường như tiêu chí về Trường chuẩn quốc gia, về chương trình giảm nghèo…
Nguyên nhân:
Cán bộ Hội chưa quen công việc lại thay đổi nhân sự mới thường xuyên mà công việc lại đòi hỏi theo dõi xuyên suốt, liên tục, nên bước đầu thực hiện còn hạn chế.
Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng:
-  Hội khuyến học phường 11 đã thực hiện thường xuyên mô hình học bổng 1&1 “ Từ trái tim đến trái tim “ vận động mạnh thường quân trao học bổng khuyến tài 30 suất  với số tiền 65.000.000 đồng và mô hình “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm”
          - Hội khuyến học phường 2 thực hiện mô hình “Trao gửi niềm tin” và “Đồng hành xây dựng XHHT”, “Cùng nhau học tốt” đạt kết quả tốt.
          - HKH phường 6 chuyên đề: Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng dân cư.
          - HKH phường 10 chuyên đề: Tư tưởng học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          - HKH phường 13 chuyên đề: Tập trung vận động trẻ nghỉ, bỏ học ra lớp, chuyên đề: Phát huy Câu Lạc bộ GĐHH làm nòng cốt vận động vận động các hộ dân xây dựng “Gia đình học tập”, chuyên đề: Đẩy mạnh thực hiện giải pháp chăm lo cho hộ nghèo bằng học bổng khuyến tài 1&1.
          - HKH phường 14 chuyên đề:  Giải pháp vận động người lớn tuổi tham gia sinh hoạt tại Trung tâm học tập cộng đồng.
Hội Khuyến học Quận 7
 Kết quả thực hiện thí điểm Thông tư số 44/2014/TT-BGDDT:
          - Quận Hội đã hướng dẫn phường Tân Quy xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp phường theo Thông tư 44/TT-BGDDT.
- Hội Khuyến học phường Tân Quy đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường có văn bản chỉ đạo thực hiện công văn, kế hoạch của cấp trên, có phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường nhất là việc thu thập các minh chứng để phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp phường cuối năm. Đến nay, kết quả bước đầu: Trong số 15 tiêu chí – 48 chỉ tiêu có 06 chỉ tiêu của 03 tiêu chí 4, 8 và 9 phường chưa đạt.
Công tác tổ chức cho người lớn học tập:
- Đến nay đã có 10/10 (100%) TTHTCĐ có Phó Giám đốc là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HKH chuyên trách và tham gia giao ban về hoạt động TTHTCĐ.
- Ngay từ đầu năm, các TTHTCĐ đã lập kế hoạch điều tra nhu cầu học tập người dân. Trên cơ sở kết quả điều tra, các Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người lớn học tập: ôn tập xóa mù và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, truyền thông phòng chống bạo lực học đường, truyền thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, truyền thông về mất cân bằng giới tính, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, cách chăm sóc cây kiểng, kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ; duy trì lớp dạy tiếng anh  miễn phí cho người lớn và trẻ em, tiếng Hàn cho CBCC phường....10/10 phường đều có từ 5 – 7 chuyên đề do Hội Khuyến học đề xuất triển khai tại TTHTCĐ với 58 chuyên đề - 4.530 người tham gia.
Riêng “ Ngày Hội đọc sách” của phường Tân Quy duy trì hàng năm và chất lượng ngày càng được nâng lên.
Hội Khuyến học Quận 8
Kết quả thực hiện thí điểm Thông tư 44/2014/BGDĐT.
          Hội Khuyến học Quận 8 chọn Phường 3 thực hiện thí điểm Thông tư 44/ 2014 /BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Phường 3 đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện thí điểm. Đã triển khai các mô hình học tập như sau:
                   + Hộ đăng ký gia đình học tập: 1.232/3.825 chiếm tỷ lệ tỷ lệ 32,20%
                   + Dòng họ học tập: 02 ( họ Hồ - 9 hộ, họ Võ – 6 hộ
                   + Cộng đồng học tập: 03 ( khu phố 1,2,3)
                   + Đơn vị học tập: 05 (1 cơ quan, 4 trường học)
          Ưu điểm: Thường trực Hội Khuyến học Phường 3 tham mưu Ủy ban nhân dân Phường ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình học tập, tham mưu kế hoạch liên tịch với các Ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể phường trong triển khai các mô hình học tập trên địa bàn phường. Đồng thời, tổ chức phổ biến tuyên truyền các tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp phường, Quận hỗ trợ phần tuyên truyền đến Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường, Cấp ủy, Ban điều hành  7 khu phố và 106 tổ dân phố, có 160 người dự.  Sau đó tiến hành khảo sát trên cơ sở phối hợp các ban ngành, đoàn thể phường, kết hợp với thực hiện các tiêu chí xây dựng Phường Văn minh đô thị.
          Tồn tại: Chưa được sự hướng dẫn về biểu mẫu để khảo sát, kinh phí hoạt động còn hạn chế.
          Công tác tổ chức học tập cho người lớn:
          - Hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng:
          Hội Khuyến học 16 phường kết hợp Trung tâm học tập cộng đồng phường,  tổ chức khảo sát  2.214 người dân tìm hiểu về nhu cầu học tập, qua đó có kế hoạch tổ chức các lớp học phù hợp với người dân. Các Trung tâm tổ chức tập huấn chuyên đề nâng cao kiến thức người dân như: Phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Phòng chống tội phạm, nội dung tiêu chí xây dựng các mô hình học tập…có 2.946 người dân tham dự, mỗi Trung tâm có từ 3 đến 5 báo cáo viên có danh sách cụ thể. Đồng thời, mở lớp vi tính cho lực lượng an ninh cơ sở 50 người (phường 1,13), lớp xóa mù chữ (phường 2), lớp tỉa rau củ, kết cườm, làm hoa vải voan (phường 4,10); Câu lạc bộ dưỡng sinh (P1,13).
Hội kHuyến học Quận 9
Kết quả thực hiện thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGD ĐT.
Ưu điểm:
Việc triển khai thí điểm thực hiện Thông tư 44 của Bộ Giáo dục Đào tạo, quận hội đã thực hiện đúng tiến độ.
Đã tham mưu UBND lập kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 9 tháng 6 năm 2016, của UBND quận “ Triển khai thực hiện Thông tư 44 của Bộ Giáo dục Đào tạo trên địa bàn quận 9 năm 2016”. Theo đó đã xác định: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc đánh giá xếp loại, quy trình đánh giá xếp loại và xét công nhận, hồ sơ đánh giá xếp loại, thời gian tổ chức thực hiện… rất cụ thể, rất rõ ràng và có khả năng thực hiện.
Trong kế hoạch số 141 đã lập Tổ thường trực theo dõi chỉ đạo thực hiện kế hoạch, đồng thời chỉ rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của Phòng Giáo dục Đào tạo, của Hội Khuyến học quận, của Ủy ban nhân dân phường và Hội Khuyến học các phường, trường trực thuộc.
Hội Khuyến quận và Phòng Giáo dục Đào tạo đã ký kế hoạch liên tịch về triển khai thực hiện thí điểm Thông tư số 44 của Bộ Giáo dục Đào tạo trên địa bàn quận 9. Đây là cơ sở để các phường, đặc biệt là các trường học triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của quận. Tạo nền tảng cho việc triển khai đại trà năm 2017.
Tồn tại:
- Việc triển khai thí điểm tại cơ sở còn lúng túng, nhất là nguồn kinh phí cho triển khai còn hạn hẹp, chưa kịp thời.
- Việc tuyên truyền đến người dân (ở cộng đồng), công chức, viên chức (ở đơn vị) chưa kịp thời, chưa có kinh nghiệm. Do đó chậm chuyển đổi về nhận thức về các mô hình, nhất là các tiêu chí đánh giá.
Công tác tổ chức học tập cho người lớn.
Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.
Quận 9 có 13 phường đều có Trung tâm học tập cộng đồng.  Bộ máy ( Ban giám đốc) của trung tâm đã hoàn chỉnh. Đặc biệt là tất cả các Chủ tịch ( hoặc phó chủ tịch) của Hội Khuyến học phường đều có quyết định là Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng, và được phụ cấp 100.000đ/tháng theo đúng quy định.
Tuy nhiên, hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng chưa đều, nơi hoạt động có nền nếp, có các lớp học theo nhu cầu người dân và duy trì liên tục; nhưng có nơi hoạt động còn rời rạc, chưa tạo được sự thuận lợi để người dân học tập. Đặc biệt trang thiết bị các trung tâm chưa đáp ứng được yêu cầu người học, nhất là vi tính, máy chiếu.
Tuy nhiên một số Trung tâm học tập cộng đồng đã thực hiện được nhiều chương trình dạy trên tinh thần “ Cần gì học nấy”, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thường trú hay tạm trú, không cố định về thời gian học… vì vậy, hầu hết các trung tâm đều có những hoạt động phù hợp với sở nguyện của người dân. Từ việc học trồng hoa lan, cây cảnh, nuôi cá, nuôi chim đến học trồng rau mầm, nấu ăn, làm đẹp…trong năm tổ chức được 135 lớp, 425cuộc với 3.142 lượt người tham dự. Việc học đã trở thành niềm vui, niềm an ủi, động viên, khích lệ cho nhiều người. Có người học và thực hành điều vừa học vào cuộc sống và đã thoát nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó có các trung tâm học tập cộng đồng tại các phường hoạt động nổi trội như: Phước Bình, Tân Phú, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B.
Hội Khuyến học Quận 10
 Kết quả thực hiện thí điểm Thông tư 44/2014/BGD-ĐT :
Đảng ủy Phường có công văn lãnh đạo, UBND Phường 13 xây dựng kế hoạch thực hiện triển khai thí điểm xây dựng “Cộng đồng học tập” (theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT-HKH) và tổ chức lễ đăng ký tại Phường (vào ngày 10/6/2016). Hội Khuyến học đã tham mưu UBND Phường tổ chức tập huấn về hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí thực hiện các danh hiệu học tập, tiêu chí xây dựng cấp Phường theo Thông tư 44 và quy trình chấm điểm, đánh giá, công nhận các danh hiệu đến thành viên Ban chỉ đạo XDXHHT, các Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, các cơ sở Hội trên địa bàn Phường. Hiện nay UBND Phường 13 đang triển khai công tác tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả về Quận để kiểm tra, xét công nhận theo quy trình.
Lãnh đạo Hội Khuyến học Quận và 15 Phường tham gia đầy đủ buổi tập huấn về triển khai thực hiện Thông tư 44 do Hội Khuyến học thành phố tổ chức.
Công tác tổ chức học tập cho người lớn (Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng) :
15 Phường đều có Trung tâm HTCĐ, trong đó có 10 Trung tâm được bố trí gắn với 9 Nhà văn hóa, 1 Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Phường, có cơ sở vật chất hoạt động khá tốt.
Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức hoạt động Trung tâm HTCĐ năm 2016 do Ủy ban nhân dân Quận triển khai, Hội Khuyến học phường phối hợp BGĐ Trung tâm xây dựng kế hoạch hoạt động năm, qua đó các Trung tâm tổ chức khảo sát nhu cầu hoc tập của người dân, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền, tập huấn, phổ biến nhân rộng các mô hình học tập, tổ chức các Liên hoan, hội thi trong các cơ sở Hội, hội viên, tổ chức các lớp ôn tập, dạy ngoại ngữ miễn phí, tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho người dân, dạy nấu ăn, làm hoa bằng đất sét… (396 lượt).
 Hội Khuyến học Quận phối hợp với Phòng GD-ĐT tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm HTCĐ theo định kỳ hàng năm. Theo đánh giá của Phòng GD-ĐT quận, các Trung tâm hoạt động khá tốt không có trung tâm yếu.
Hội Khuyến học Quận 11
Kết quả thực hiện thí điểm TT44/2014 BGDĐT:
- Tập trung chỉ đạo Hội Khuyến học Phường 12 tổ chức thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT quy định về đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường năm 2016 cho các Hội cơ sở còn lại học tập và rút kinh nghiệm làm tốt cho phường mình.
- Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Phường 12 xây dựng nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 04-CT/TU của Thành ủy và Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT, công văn số 1092/UBND của UBND Thành phố. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền 8 buổi nội dung khuyến học thực hiên TT 44/2014/TT-BGDĐT, phát 1576 tờ bướm đến các hộ gia đình để tuyên truyền và phổ biến đăng ký “Gia đình học tập”. Đã vận động 583/1769 hộ đăng ký Gia đình học tập.
- Triển khai bộ tiêu chí đánh giá “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Dòng họ học tập” đến các chi hội, cơ quan và 4 khu phố, chi hội dòng họ Tăng. Kết quả đã xét công nhận 512/583 hộ dạt chuẩn Gia đình học tập, đạt tỷ lệ 87,8%, Dòng họ Tăng đăng ký đạt “Dòng học học tập”, kết quả Đạt, tỷ lệ 100%. Cộng đồng học tập 4/4 đơn vị đăng ký, đạt 1/4 (khu phố 4, phường 12). Đơn vị học tập 3/3 đơn vị đăng ký, đạt 3/3 (Mầm non 12, Tiểu học Phú Thọ  Phường 12, THCS Phú Thọ Phường 12).
* Thuận lợi:
- Hội khuyến học phường 12 được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đối với công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương, cụ thể qua việc lãnh đạo, chỉ đạo bằng nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác khuyến học – khuyến tài” và kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “cộng đồng học tập” năm 2016.
- Cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Khuyến học quận, Hội Khuyến học phường 12 đã xác định mục tiêu thực hiện, xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với tình hình địa phương.
- Ngoài ra, Hội Khuyến học phường 12 còn được sự tích cực tham gia hưởng ứng của 4 chi hội khu phố và các chi hội cơ quan, công an, quân sự và trường học nên việc triển khai khá thuận lợi.
* Khó khăn:
- Nhân dân phường 12 đa số là người Hoa, tỷ lệ người Hoa chiếm trên 70%, trình độ dân trí còn thấp, nghề nghiệp không ổn định, đa số sống bằng nghề buôn bán nhỏ hoặc lao động phổ thông, thu nhập thấp cuộc sống còn nhiều khó khăn.
- Một bộ phận người dân chưa có nhận thức đúng đắn về việc học, điều này một phần cũng do cuộc sống còn quá chật vật, phải kiếm sống hàng ngày nên việc cho con học hành đến nơi, đến chốn là việc quá xa xỉ, chỉ học để biết chữ, biết tính toán hoặc cho con đi học tiếng Hoa.
Công tác tổ chức học tập cho người lớn
- Hội Khuyến học 16 phường phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp chuyên đề cho cán bộ hội viên Hội Khuyến học, cụ thể: tuyên truyền phòng chống bạo lực trong gia đình, bí quyết giảm áp lực trong cuộc sống, tổ chức diễn đàn Điều em muốn nói ở cả cấp phường và cấp quận, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, vận động tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy, luật đất đai, lớp khiêu vũ cho người dân sinh sống trên địa bàn phường để nâng cao sức khỏe, lớp học tiếng Hoa cho cán bộ công chức của phường, lớp dạy vi tính cho người cao tuổi.…. Báo cáo viên là thành viên của Câu lạc bộ Báo cáo viên Tuyên truyền viên cấp quận  và phường.
Hội Khuyến học Quận 12
Kết quả thực hiện thí điểm Thông tư 44/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ưu điểm:
     Hội Khuyến học quận tham mưu Ủy ban Nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 về tổ chức đánh giá, xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp phường trên địa bàn quận 12. Căn cứ Kế hoạch này, Hội Khuyến học quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng Kế hoạch số 100/KH-GDĐT-KH ngày 11 tháng 5 năm 2106  triển khai thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận 12 năm 2016. Kế hoạch này chọn phường Trung Mỹ Tây làm thí điểm sau khi Hội Khuyến học phường tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường.
      Phường Trung  Mỹ Tây đã thực hiện đủ các bước tiến hành theo qui định, có bổ sung những yêu cầu được lãnh đạo Hội Khuyến học Thành phố kiểm tra góp ý. Tháng 11 năm 2016 phường Trung Mỹ Tây tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm để các phường còn lại triển khai đại trà năm 2017.
Tồn tại- nguyên nhân:
Xây dựng cộng đồng học tập cấp phường đạt kết quả thực chất sẽ góp phần to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy nhiên các tiêu chí của danh hiệu ” Cộng đồng học tập cấp phường “ bao quát nhiều ngành quản lý chỉ đạo, do đó cần có lãnh đạo, chỉ đạo sát  của cấp ủy Đảng và Chính quyền các cấp quyết liệt bằng tuyên truyền, vận động, khen thưởng, chế tài mạnh mẽ hơn hiện nay.
Công tác tổ chức học tập cho người lớn:
Quận có 11/11 phường thành lập Trung tâm học tập cộng đồng, các Trung tâm học tập cộng đồng có quyết định thành lập, có cơ cấu nhân sự nhưng do thay đổi công tác nên năm 2015 Hội Khuyến học quận tham mưu Ủy ban Nhân dân quận chỉ đạo các ngành liên quan củng cố, bổ sung nhân sự theo đúng qui định của Thành phố. Đến nay Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội Khuyến học phường là Phó giám đốc các Trung tâm học tập cộng đồng.
     Trung tâm học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc tiếp tục là điểm sáng về hoạt động của Quận, Thành phố. Có 2 Trung tâm học tập cộng đồng: Phường Tân Thới Nhất và Thạnh Lộc có cơ sở riêng, các Trung tâm khác hoạt động ghép với trường học, Nhà Văn hóa Phường. Tất cả các Trung tâm học tập cộng đồng phường có thực hiện được các chuyên đề học tập cho người lớn, tuy nhiên nơi nhiều nơi ít, chất lượng hoạt động chưa đồng đều. Lãnh đạo các Trung tâm học tập cộng đồng kiêm nhiệm nhiều công việc nên khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo. Kinh phí hoạt động theo cơ chế lấy thu bù chi nên hạn chế. Hội Khuyến học phường đều có ít nhất 1 chuyên đề trong năm ở Trung tâm học tập cộng đồng. Nhưng hiệu quả đạt được chưa như yêu cầu, chưa đi sâu vào những chuyên đề thiết thực mà người lớn cần, theo phương châm: cần gì học nấy.
       Năm 2016  có 13 chuyên đề phổ biến cho 651 người theo học các lớp như: chăn nuôi bò sữa, heo, gà, trồng ghép cây kiểng, kỹ thuật chăm sóc hoa lan giống mới lạ, các lớp tin học cho người lớn tuổi, lớp phổ biến kỹ năng sống, pháp luật , phòng chống bạo lực gia đình và phổ cập giáo dục… đã góp phần cùng địa phương xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
Hội khuyến học quận Tân Bình
 *Kết quả thực hiện thí điểm TT44/2014 BGDĐT
Ưu điểm
- Thường trực Quận Hội kịp thời tham mưu giúp Quận ủy, UBND quận ban hành các văn bản đúng trọng tâm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố,
- Tổ chức triển khai thí điểm đơn vị được Quận chọn, lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ các đoàn thể nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với Quận và Nhân dân địa phương, từ việc ra nghị quyết lãnh đạo, đến kế hoạch của UBND, của Hội Khuyến học, được tổ chức quán triệt đến các cấp ủy khu phố, tổ dân phố.
Tồn tại
- Nhận thức của cấp ủy khu phố, tổ dân phố chưa đồng đều, như chưa phân biệt rõ giữa CĐHT cấp phường với CĐHT khu phố. Nội dung xây dựng CĐHT cấp xã song song với xây dựng phường văn minh đô thị; về quy trình tổ chức đăng ký, đánh giá, công nhận. Thành viên BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” với BCĐ “XDXHHT” là một, chỉ khác nhau về tên gọi còn nhiệm vụ thì cơ bản giống nhau.
- Việc quy định sĩ số học sinh theo chuẩn quốc gia có tác động không nhỏ cho việc xây dựng “Đơn vị học tập”.
Nguyên nhân
Công việc của cơ sở quá nhiều, do đó cán bộ chuyên trách Hội nếu không làm tốt công tác tham mưu, không kiên trì đeo bám, không biết phối hợp, kết hợp thì sẽ không có kết quả.
Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính quyền cơ sở rất quan trọng, Hội phải tham mưu để tổ chức quán triệt nhuần nhuyễn, nhất quán…
Công tác tổ chức học tập cho người lớn
- Hiện có 11/15 Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động tốt với các chuyên đề phổ biến như: mở các lớp luyện chữ đẹp; dạy tiếng Anh, Hoa, Khmer; các lớp phổ cập; lớp yoga; võ thuật; vi tính cho người lớn tuổi;  kết hoa cườm; lớp kỷ năng sống…
- 4/15 Trung tâm còn lại hoạt động tương đối khá. Nguyên nhân, cán bộ trong BGĐ Trung tâm thường xuyên thay đổi, trụ sở của Trung tâm phần lớn được đặt tại các trường học.
- Tổ chức lớp tin học cho 57 học viên là người lớn tuổi cao nhất 81 tuổi, nhỏ nhất 45 tuổi.
Hội khuyến học quận Tân Phú
 *Triển khai đại trà về đánh giá, công nhận các mô hình học tập năm 2016 và thực hiện thí điểm thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hội khuyến học Quận đã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch số 390/KH-GDĐT-KH ngày 30/3/2016 về triển khai thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Quận. Hội khuyến học Quận chọn phường Tân Thới Hòa làm thí điểm đánh giá xếp loại công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016.
Hội khuyến học Tân Phú đã triển khai kế hoạch số 60/KH-HKH ngày 14/3 năm 2016 về triển khai đại trà, đánh giá xếp loại các mô hình học tập năm 2016 và triển khai tập huấn thực hiện quy trình, cách thức tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 10/11/2015 của Hội khuyến học Việt Nam ban hành tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” và kế hoạch số 475/KH-KHVN ngày 30/11/2015 của Hội khuyến học Việt Nam về triển khai nhân rộng, đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020.
Đối với đơn vị phường Tân Thới Hòa thực hiện thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.
Hội khuyến học quận Phú Nhuận
Kết quả thực hiện thí điểm Thông tư 44 của Bộ Giáo dục Đào tạo
Ưu điểm:
Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Quận và sự nhiệt tình tham gia thực hiện của lãnh đạo phường 8 nên việc làm thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã được thuận lợi.
Tồn tại:
          Việc thu nhập các minh chứng của 15 tiêu chí trong Thông tư có một số tiêu chí còn khó khăn nên một số ban ngành còn lúng túng trong thu nhập.
Nguyên nhân:
Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường còn rất nhiều việc phải làm nên có ảnh hưởng đến công tác thí điểm.
Công tác tổ chức học tập cho người lớn
Tất cả các Trung tâm học tập cộng đồng  đều có tổ chức nhiều chuyên đề phục vụ hoạt động học tập của người dân tại địa phương.
Hội khuyến học quận Bình Thạnh
*Kết quả thực hiện thí điểm TT44/2014 BGDĐT: 
              - Ngày 31/8/2016, Hội Khuyến học phường phối hợp với UBND phường đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo cho các cấp ủy chi bộ, đảng viên, ban ngành phường, cán bộ chi tổ hội.
              - Các tổ hội, chi hội khuyến học phối hợp với ban công tác mặt trận để bình xét, công nhận các hộ đạt gia đình học tập.
              - Các bộ phận được phân công theo tiêu chí của Thông tư 44 đang thu thập minh chứng trên cơ sở kết quả hoạt động, tự chấm điểm đạt theo các nội dung tiêu chí.
            Công tác tổ chức học tập cho người lớn
        Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: HKH các phường phối hợp tổ chức khảo sát nhu cầu học tập trong nhân dân ngay từ đầu năm và xây dựng kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ
      Các hoạt động năm 2016:
- Về giáo dục cơ bản nâng cao dân trí:   Mở lớp giáo dục tiếp tục sau biết chữ.Tổ chức kiểm tra trình độ học viên GDTTSKBC .   
- Về hoạt động phổ cập ngoại ngữ,  tin học cho nhân dân: mở lớp phổ cập vi tính cho cán bộ Khu phố, Tổ DP, người cao tuổi, nhân dân có nhu cầu.Mở lớp Anh văn căn bản cho người dân có nhu cầu và các em thiếu nhi
- Chương trình bồi dưỡng tập huấn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cộng đồng dân cư: Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tập huấn để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn phường.
          - Công tác phối hợp:Tư vấn kinh tế gia đình,Tuyên truyền giáo dục pháp luật,Tuyên truyền về y tế sức khỏe,Văn hóa – Văn nghệ và thể dục thể thao, mở lớp tập huấn theo nhu cầu của người dân. Triển khai tuyên truyền các chuyên đề về khuyến học, việc xây dựng GĐHT, CĐHT ở  KP, chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”,
Hội khuyến học quận Thủ Đức
*Thực hiện thí điểm Thông tư 44-2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo:
Thực hiện Kế hoạch số 950/KH-GDĐT-KH ngày 06/4/2016 của Sở Giáo dục Đào tạo - Hội khuyến học thành phố về triển khai thí điểm Thông tư 44-2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo trên địa bàn thành phố năm 2016. Hội khuyến học quận đã tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch 161/KH-UBND ngày 16/5/2016 về triển khai thí điểm Thông tư 44-2014/TT-BGDĐT trên địa bàn quận, chọn phường Hiệp Bình Phước và phường Linh Xuân lảm thí điểm thực hiện.
Hội khuyến học 2 phường đã tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch và đã triển khai đến cán bộ, công chức, cấp ủy các Chi bộ, Ban điều hành khu phố và cán bộ Hội khuyến học từ phường đến tổ hội khuyến học, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên của Ủy ban và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để thực hiện 15 tiêu chí và 50 chỉ số, từng quý đánh giá kết quả để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Hiện nay 2 phường đang thực hiện rà soát đánh giá các tiêu chí thực hiện.
Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng
Trung tâm học tập cộng đồng là một trong những loại hình học tập rất quan trọng góp phần xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn cách mạng hiện nay. TTHTCĐ ở cấp phường là nơi có điều kiện thuận lợi nhất để đưa các kiến thức khoa học kỹ thuật đến người dân. Hiện nay toàn quận có 12/12 TTHTCĐ đạt 100%. Năm 2016, Hội khuyến học quận kết hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo khảo sát 12 TTHTCĐ ở 12 phường để đánh giá hoạt động của Trung tâm mặt mạnh phát huy, hạn chế khắc phục và đề xuất kiến nghị đối với lãnh đạo các cấp quan tâm tạo điều kiện thuận lợi  để các Trung tâm phát triển hơn nữa.
Hội khuyến học 12 phường có cử cán bộ tham gia bộ máy lãnh đạo Trung tâm, thực hiện công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các lớp học tình thương, phổ cập, các lớp tập huấn chăm sóc cây kiểng, trồng rau sạch, lớp  luyện tập dưỡng sinh Người Cao tuổi, dạy võ thuật, các buổi chuyên đề về giáo dục pháp luật, sức khỏe, môi trường… đã góp phần giúp đỡ người dân nâng cao kiến thức và ý nghĩa đặc biệt để đẩy mạnh phong trào “Học tập suốt đời”. Tổng cộng Năm 2016 các phường đã thực hiện được 64 chuyên đề với lượng người tham dự là 5.794.
Hội Khuyến học quận Gò Vấp
*Kết quả thực hiện thí điểm TT44/2014 BGDĐT:
          Ưu điểm:
          Có được hệ thống văn bản từ Trung ương đến cơ sở làm nền tảng cho việc triển khai, qua thực hiện đã khơi dậy và phát huy truyền thống khuyến học và hiếu học của Nhân Dân ta.                                                                                                                                                
          Tồn tại:
          Do công tác triển khai quy trình kiểm tra xét công nhận các mô hình học tập còn mới mẻ, chưa có kinh nghiệm thực tiển, phần vì nhân sự các cơ sở Hội luôn biến động nên ảnh hưởng đến công tác này.
*Công tác tổ chức học tập cho người lớn
16/16 Phường đều có trung tâm học tập cộng đồng, nhưng hoạt động chưa đều, đa phần các Trung tâm chưa có địa điểm riêng biệt, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhân sự , Thường trực Hội đã cùng với Lãnh đạo Phòng Giáo dục khảo sát sơ bộ hoạt động phối hợp, kiến nghị UBND Quận quan tâm cũng cố trong năm 2017; đang triển khai khảo sát nhu cầu học tập của người dân.
 
Hội Khuyến học quận Bình Tân
Kết quả thực hiện thí điểm TT44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016.
Thực hiện kế hoạch liên tịch số 796/KH-GDĐT-KH ngày 24 tháng 3 năm 2016 và Kế hoạch Liên tịch số 950/KH-GDĐT-KH ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục - Đào tạo và Hội khuyến học Thành phố về triển khai thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.Quận đã tổ chức triển khai thí điểm tại phường An Lạc A,cụ thể như sau:
- Ký liên tịch với Phòng Giáo dục và Đào tạo phát hành kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm.
- Tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc thí điểm Thông tư 44/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.
- Triển khai thực hiện tại phường An Lạc A, có văn bản chỉ đạo của Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường về việc thực hiện Thí điểm Thông tư 44/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.
- Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Hội khuyến học quận cùng phường An Lạc A tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các mô hình học tập và thí điểm xây dựng “cộng đồng học tập” cấp phường  tại phường An Lạc A năm 2016. Có hơn 100 cán bộ, hội viên tham dự, cùng với sự có mặt của Lãnh đạo Quận: Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Phó chủ tịch Ủy ban nhân quận – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Quận, lãnh đạo phòng Giáo dục và lãnh đạo Hội khuyến học Quận. Về phía phường có Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy phường và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.
* Công tác tổ chức học tập cho người lớn:
Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng 10 phường thực hiện đạt các chỉ tiêu về nội dung đáp ứng nhu cầu học tập ban đầu, xóa mù chữ, Phổ cập giáo dục và tin học trên địa bàn; tổ chức các chuyên đề phổ biến thời sự, chính sách pháp luật, nghề nghiệp cho nhân dân và người lao động.
Hội khuyến học huyện Bình Chánh
*Thực hiện Thông tư 44/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo
Triển khai thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT trong đó có thể hiện sự phối hợp với ngành giáo dục trong việc triển khai Quyết định 281/TTg đến với cán bộ- giáo viên, trường học.
Ưu điểm:
Điểm nổi bật là được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trách nhiệm của UBND và sự tham mưu của Hội, bước đầu đạt những thành quả cơ bản như ở xã Tân Kiên, xã An Phú Tây. Cấp Ủy – UBND tạo mọi điều kiện từ ban hành Nghị quyết, kế hoạch, kinh phí đến phân công cán bộ cùng hỗ trợ thực hiện, được Thành hội khảo sát ghi nhận hiệu quả đạt đượclà qua phong trào xây dựng gia đình hiếu học đã hình thành và có hiệu quả trong nhiều năm qua trên địa bàn huyện.
Khó khăn:
Có một vài xã có thay đổi nhân sự sau đại hội, nên công tác chuyển giao và nắm bắt nội dung thực hiện và báo cáo về huyện hội chưa kịp thời.
Về thời gian xét công nhận đánh giá thực hiện điểm, đến nay chưa đầy đủ vì thời gian kiểm tra là cuối tháng 11 hàng năm, nhưng trong tháng 10 phải báo cáo thang điểm thi đua, nên tỷ lệ công nhận không đạt chỉ tiêu.
*Công tác tổ chức học tập cho người lớn
          Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
          Trung tâm học tập cộng đồng của 16 xã – thị trấn luôn quan tâm và tập trung nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động, đồng thời mỗi TTHTCĐ đã có 01 cán bộ chuyên trách Hội là P.GĐ của Trung tâm đã thuận lợi cho Hội trong công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, được cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đầu tư về kinh phí và cơ sở vật chất, đặc biệt là Phòng Giáo dục đã triển khai kế hoạch hoạt động của TT và đáp ứng nhu cầu học tập cho người dân.
Thông qua hoạt động của Trung tâm, Hội khuyến học xã – thị trấn đã phối hợp tổ chức 133 buổi chuyên đề về các hoạt động của Hội, các tiêu chí về xây dựng GĐHH, CĐKH, Quyết định 281/TTg, thảo luận Bộ tiêu chí xây dựng GĐHT, DHHT, CĐHT… có 3.014 lượt người dự.
Bên cạnh đó Trung tâm đã phối hợp và cùng các đơn vị trên địa bàn như: Hội Phụ nữ , Hội Nông dân, đoàn thanh niên… phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyên đề, tập huấn ngắn ngày về các nội dung: nuôi, trồng Thủy canh, hoa Lan, rau an toàn, cá kiểng, heo rừng, chăn nuôi, sức khỏe sinh sản, phòng chống bệnh SXH, vi rút Zika, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng sau khi tốt nghiệp, pháp luật, cân bằng giới tính, tâm lý học đường, an toàn giao thông, 4 nhóm quyền và nghĩa vụ của trẻ em… đã tổ chức 552 cuộc, thu hút 22.917 người dự. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm.
Kết quả đánh giá hoạt động của TTHTCĐ năm 2016 có 12 Trung tâm đạt tốt, 04 Trung tâm đạt khá.
Tổ chức học tập cho người lớn
Trong năm 2016 Huyện hội đã liên kết chặt chẽ với Hội Người cao tuổi thực hiện giải pháp “vận động Người cao tuổi học tập suốt đời”, đây là những người ông, người bà gương mẫu trong học tập, qua đó tạo điều kiện, hướng dẫn cho con cháu trong gia đình cũng như vận động trong cộng đồng, ấp, khu phố cùng học tập.
Kết quả: có 492 Người lớn tuổi đăng ký học tập tùy theo điều kiện, nhu cầu như học tại TTHTCĐ, học tại nhà… qua đó Huyện hội đã động viên khen thưởng cho 15 người lớn đã có phấn đấu và tích cực trong học tập, số tiền là 8.500.000 đồng.
Hội khuyến học Huyện Hóc Môn
*Thực hiện thí điểm Thông tư 44-2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo:
Ưu điểm:
Sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã điểm Xuân Thới Thượng đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm việc đánh giá “cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016, tạo điều kiện cấp kinh phí cho hội khuyến học xaã tổ chức triển khai, thực hiện.
Tồn tại:
Một số hộ dân chưa thông suốt, chưa hiểu sâu về việc đánh giá, chấm điểm danh hiệu các mô hình học tập “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập”.
Việc hướng dẫn đăng ký các danh hiệu học tập “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập”.
Việc hướng dẫn đăng ký các danh hiệu học tập “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” một vài đơn vị gặp khó khăn.
Nguyên nhân:
Do nhận thức của người dân chưa cao, công tác tuyên truyền chưa thuyết phục đến các hộ dân về việc đánh giá, chấm điểm danh hiệu các mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập”.
Do mô hình mới triển khai nên một vài đơn vị gặp khó khăn; một số đơn vị chưa xin được kinh phí để in ấn tài liệu tuyên truyền và bảng đăng ký; một vài cơ quan, đơn vị “trường học” hướng dẫn phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tại trường, thay vì phải đăng ký tại địa phương nơi cư trú và ấp, xã trực tiếp đánh giá, xếp loại gia đình học tập.
Công tác tổ chức học tập cho người lớn
Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
          12 xã, thị trấn đều có Trung tâm học tập cộng đồng, có cơ sở vật chất “phòng, bàn ghế; có nơi có tủ, kệ sách, máy vi tính, điện, nước…” để hoạt động, hiện nay có một vài trung tâm được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo, cấp kinh phí hoạt động, các Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp hoạt động tốt cụ thể (xã Đông Thạnh, Xuân Thới Thượng, Tân Thới Nhì, XuânThới Sơn).
Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng 12 xã, thị trấn có xây dựng kế hoạch hoạt động, lịch tổ chức các chuyên đề trong năm theo hướng dẫn của ngành giáo dục, tổ chức đầy đủ các chuyên đề theo lịch hoạt động đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tổ chức tập huấn các chuyên đề pháp luật cung cấp kiến thức về luật cho hội viên các tổ chức đoàn thể.
Hội khuyến học huyện Củ Chi
·     Kết quả thực hiện thí điểm Thông tư 44-2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo:
Ưu điểm:
-  Hội khuyến học huyện tham mưu tốt với UBND huyện để có kế hoạch chỉ đạo kịp thời.
-   Huyện hội thường xuyên trực tiếp làm việc  với Hội khuyến học xã để giúp đỡ, hỗ trợ thực hiện.
-   Kế hoạch, các văn bản liên quan chuẩn bị đầy đủ phục vụ cho việc triển khai.
Tồn tại:
  Chưa có kinh phí hỗ trợ xã thực hiện
Nguyên nhân:
Hội khuyến học huyện chưa năng động, đeo bám trong việc xin kinh phí.
      *Công tác tổ chức học tập cho người lớn
Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 277/GDĐT-PCGD ngày 09 tháng 3 năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác CMC-PCGD và Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng tại 21 xã, thị trấn giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Kết quả đã có 21/21 xã, thị trấn có cán bộ chuyên trách Hội khuyến học giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc TTHTCĐ.
Đa số các Hội khuyến học xã, thị trấn kết hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức các lớp hướng dẫn nghề thông dụng cho người lớn như: KT chăn nuôi (gia súc, gia cầm, ươm cá bột, cá giống …) kỹ thuật trồng rau mầm, cây ăn quả, vi tính cho người lớn tuổi v.v…
Cá biệt có Hội khuyến học xã trước khi mở lớp tiến hành lập phiếu khảo sát nhu cầu học tập, trên cơ sở đó tiến hành mở lớp. Kết quả vừa thỏa mản nhu cầu học tập của người học, số lượng người tham dự ổn định, kết quả học tập tốt (xã Phú Hòa Đông).
Ngoài ra Hội khuyến học, xã TT còn mở các lớp phổ cập giáo dục cho những đối tượng không có điều kiện tham gia các lớp phổ thông ban ngày, các lớp phóng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường v.v…
Hội Khuyến học huyện Nhà Bè
·     Triển khai thực hiện thí điểm Thông tư 44-2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo:
Trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm có những thuận lợi và tồn tại như sau:
Thuận lợi:
+ Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội Khuyến học phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo, hướng dẫn đánh giá, chấm điểm “Cộng đồng học tập” theo 15 Tiêu chí .
+ Nơi chọn thực hiện thí điểm là Thị trấn Nhà Bè được Đảng ủy, UBND Thị trấn đã ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện.
+ Hội khuyến học Thị trấn chủ động, tích cực tham mưu UBND phân công thành viên Ban Chỉ đạo xã hội học tập khảo sát 15 tiêu chí theo Thông tư 44.
+  Phối hợp tốt các đoàn thể, khu phố, tổ dân phố tổ chức tập huấn, tuyên truyền vận động nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về học tập suốt đời, xây dựng XHHT, xây dựng “cộng đồng học tập”.
Hạn chế:
+ Cán bộ hội từ Huyện, xã – thị trấn có từ 1 – 2 người, nhân sự không ổn định, có xã không có cán bộ hội chuyên trách, đa phần lớn tuổi, hạn chế công tác công nghệ - thông tin và công tác tham mưu cho UBND xã, thị trấn để thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập”.
Công tác tổ chức học tập cho người lớn
Cán bộ hội khuyến học tích cực chủ động trong phối hợp các đoàn thể khảo sát tình hình nhu cầu học tập cho người dân, trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban xã, thị trấn xây dựng kế hoạch học tập của Trung tâm học tập cộng đồng. Trong đã mở 582 lớp tập huấn ngắn hạn, tư vấn về phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuyên truyền phổ biến pháp luật với 1.337 lượt người dân tham dự. Đối với Hội khuyến học đã tổ chức 07 cuộc chuyên đề về triển khai nhân rộng các mô hình theo Quyết định 281/QĐ-TTg, Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn đánh giá, chấm điểm “Cộng đồng học tập”, Bộ Tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập”; “Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập” cho 476 lượt người dự.
Hội khuyến học Huyện Cần Giờ
·     Kết quả thực hiện thí điểm Thông tư 44-2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo:
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Hội khuyến học thành phố và Ủy ban nhân dân huyện, Hội khuyến học đã phối hợp với Phòng giáo dục xây dựng kế hoạch số 765/KHLT-GDĐT-HKH “Triển khai thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục – Đào tạo trên địa bàn huyện Cần giờ năm 2016” chọn xã Tam Thôn hiệp thí điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã.
Hội Khuyến học xã đã chủ động tham mưu với Đảng ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo, Ủy ban nhân dân ban hành kế hoạch thực hiện; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cùng cấp vận động, tuyên truyền nhân dân, các đơn vị, Ban điều hành ấp, các dòng họ thực hiện đăng ký xây dựng các mô hình học tập. Cử cán bộ khuyến học dự lớp tập huấn Thông tư 44/TT-BGDĐT do Huyện Hội tổ chức.
Công tác tổ chức học tập cho người lớn:
Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: 7/7 xã có Trung tâm học tập cộng đồng. Để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân. Hội khuyến học các xã, thị trấn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tiến hành khảo sa1tnhu cầu học tập của nhân dân và đề xuất tổ chức được 122 lớp, với 22.642 lượt người tham dự về: Kỹ thuất nuôi trồng thủy, hải sản (nuôi hàu, tôm thẻ chân trắng) theo mô hình GAP, sản xuất muối trên ruộng trải bạt; nuôi trồng thử nghiệm heo rừng lai, dê thả phù hợp với thổ nhưỡng Cần Giờ; Dạy nghề ngằn hạn, tư vấn kinh tế gia đình phù hợpl Truyền thông về y tế, sức khỏe (chăm sóc sức khỏe người già, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng theo mùa, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và thai nhi, kế hoạch hóa gia đình …) các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hướng dẫn trình duyệt web cho CLB Tin học Người Cao tuổi; Truyền thông về pháp luật.
Nhìn chung, hoạt động của Trung tâm phù hợp với nhu cầu thực tế của nhân dân, góp phần cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho mọi người, mọi lứa tuổi tại địa phương.
 
     
         


Tác giả bài viết: PV
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC