GÓC NHÌN TỪ CƠ SỞ

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 6 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG Thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời với phương châm“Cần gì học nấy”, Trung tâm học tập cộng đồng gắn kết với Hội khuyến học phường đã đề ra 6 giải pháp nhằm kịp thời đáp ứng những yêu cầu thiết thực như sau:`
Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và xây dựng các mô hình học tập: tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường lãnh đạo, chỉ đạo ban, ngành, mặt trận các đoàn thể trong Hệ thống chính trị triển khai kế hoạch“ Phát huy vai trò của Hội khuyến học trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng” nhằm đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập và triển khai đại trà “Cộng đồng học tập” cấp phường theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với VHTT phường thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa cố định về vai trò, vị trí  quan trọng của TTHTCĐ trong việc xây dựng xã hội học tập nhằm đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH, Đổi mới đất nước và hội nhập Quốc tế.
Thứ hai: Hoàn thiện cơ chế quản lý và  ổn định cơ sở vật chất của Trung tâm học tập cộng đồng theo Quyết định số:10/VBHN-BGDĐT: Sớm ổn định bộ máy quản lý của Trung tâm học tập cộng đồng phường theo đúng cơ cấu đã quy định.Xây dựng dự thảo Kế hoạch, Chương trình hoạt động và dự trù kinh phí cụ thể năm 2017 của Trung tâm học tập cộng đồng. Sửa chữa, sắp xếp lại Trụ sở, nơi làm việc của Ban quản lý, trang cấp cơ sở vật chất đầy đủ như: bàn làm việc, máy vi tính, điện thoại liên lạc, bảng tên v.v…cho TTHTCĐ.
Thứ ba: Hình thành đội ngũ cộng tác viên của TTHTCĐ và lực lượng nòng cốt tham gia sinh hoạt thường xuyên tại Trung tâm học tập cộng đồng:Vận động và hình thành đội ngũ cộng tác viên, lập danh sách có địa chỉ và điều kiện liên lạc cụ thể. Giao Hội khuyến học Phường vận động và hình thành danh sách lực lượng nòng cốt thường xuyên tham gia sinh hoạt ở Trung tâm học tập cộng đồng,
Thứ tư: Định hình nội dung giáo dục cơ bản năm 2017: Liên kết, phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên,Trung tâm dạy nghề Quận 6 cùng Hội khuyến học phường thống nhất nội dung giáo dục cơ bản năm 2017 có tính khả thi với tài liệu cụ thể như: Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền giáo dục pháp luật, Dạy các nghề thủ công, tiểu thủ công; Tư vấn, giáo dục bảo vệ chăm sóc sức khỏe; Giáo dục nâng cao kiến thức văn hóa, Giáo dục Tin học cơ bản; Giáo dục ngoại ngữ và Sinh hoạt Văn hóa, văn nghệ -Thể thao; tư vấn, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường; tiêu chí các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, cộng đồng học tập  theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và 15 tiêu chí về “Cộng đồng học tập” cấp phường theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục – Đào tạo.


HKH phường 6 tổ chức Hội thi Hái lộc đầu xuân tìm hiểu Quyết định 281, Quyết định 448 và Thông tư 44 HKH Việt Nam
       Thực hiện giải pháp “Đào tạo nghề cho học sinh nghèo thông qua học bổng khuyến học, khuyến tài 1&1”,Tổ chức khảo sát, lập danh sách đề xuất theo dõi việc học nghề. Kết quả có 33 người đăng ký và tham gia các môn học. Các nội dung về kỹ năng sống, Thủ công, Nữ công gia chánh, Vi tính, Anh văn, Văn nghệ - Thể thao cũng được hình thành tài liệu học tập cụ thể nhằm nâng cao kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi lứa tuổi được  học tập, học tập suốt đời.
        Thứ năm:Tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục – Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể tham gia thúc đẩy các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Ban Giám đốc TTHTCĐ phường phối hợp với ngành giáo dục – Đào tạo  bàn bạc, thống nhất quy chế làm việc, kế hoạch, chương trình hoạt động, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả hàng năm.Rà soát, lập danh sách động viên khuyến khích trẻ khuyết tật còn khả năng đến trường tham gia học tập hòa nhập(một trong 15 tiêu chí của Thông tư 44 về Cộng đồng học tập cấp phường). Hội khuyến học liên kết với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể vận động cộng tác viên và kêu gọi lực lượng nòng cốt, tham gia khảo sát nhu cầu học tập của nhân dân cũng như sinh hoạt tại Trung tâm học tập cộng đồng, Thư viện, Phòng đọc, Tủ sách trên địa bàn phường.
Thứ sáu: Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Giám đốc Trung tâm học tập và Hội khuyến học phường phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường tổ chức sơ tổng kết, đánh giá đúng thực chất kết quả hoạt động và rút ra bài học, kinh nghiệm, nhân rộng điển hình.
           Kết quả trong năm Trung tâm học tập cộng đồng đã chủ động liên kết phối hợp với cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tổ chức 01 Hội thi, 07 Hội nghị chuyên đề và 01 lớp học Vi tính căn bản. Trong đó Hội thi “Trăm hoa đua nở” với 3 vòng thi  nhằm tiếp tục tìm hiểu Quyết định 281 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư 44 của Bộ Giáo dục - Đào tạo được Ban Giám khảo Hội thi đánh giá cao cả về nội dung, hình thức và tinh thần nhiệt tình của các Đội thi cùng đông đảo cổ động viên.
       Đồng hành cùng với các Hội thi, các lớp học và các Hội nghị chuyên đề,Trung tâm đã xây dựng các mô hình giải pháp như:“Kết nối yêu thương-giảm nghèo bền vững”, từ phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” vận động các tổ chức , cá nhân ủng hộ lại quỹ khuyến học phường 62.000.000 đồng, vận động các mạnh thường quân ủng hộ 25.800.000 đồng từ đó chăm lo cho 159 suất học bổng cho học sinh, sinh viên hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 87.800.000 đồng; xây dựng mô hình “Chi hội 6 có” và tiếp tục duy trì thực hiện mô hình “Phát triển văn hóa đọc” nhằm phát huy tác dụng và tính hiệu quả của mô hình. Trong 02 năm qua đã có hàng chục ngàn bạn đọc tìm đến Thư viện, Phòng đọc, Tủ sách của các cơ quan, đơn vị, trường học, khu phố… để làm bạn với sách, tiếp thụ tinh hoa của nhân loại, trí tuệ của loài người… lãnh đạo Hội khuyến học Quận và Thành phố đã đánh giá cao mô hình“Chi hội 6 có” do Trung tâm học tập cộng đồng và Hội khuyến học tập trung xây dựng đồng thời tổ chức Hội nghị chuyên đề trên địa bàn dân cư khu phố 1 và khu phố 3, thời gian 02 buổi tối với 95 người tham dự.
         Sự tích cực, chủ động, cùng sự thể hiện tốt vai trò nòng cốt tham mưu Cấp ủy và liên kết, phối hợp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT của Hội Khuyến học phường đã cùng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao dân trí, thiết thực tham gia Chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị khu phố là môi trường học tập;Thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành“Thành phố học tập”.
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn thị Minh Nguyệt
                                                                                                                                                                                                    Phó Chủ tịch UBND – Giám đốc Trung tâm
HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN GÒ VẤP
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO 
KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI,XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2017

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học quận nhiệm kỳ 2016 – 2020, với sự quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017, Hội khuyến học quận đã xây dựng và triển khai thực hiện giải pháp hữu ích với tên gọi: “ Phát huy vai trò tham mưu và tổ chức điều hành của cán bộ chi hội khu phố, trường học; tuyên truyền vận động trực tiếp của hội viên nòng cốt trong nâng cao hiệu quả các mô hình học tập; phát triển hội viên”.
Qua phát động phong trào thi đua và thực hiện giải pháp hữu ích của quận năm 2017, cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận đã hưởng ứng tích cực, Công tác tổ chức hội được các cấp hội chú trọng củng cố, nâng chất; công tác phát triển và quản lý hội viên được quan tâm hơn, trong năm đã phát triển 17.034 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 65.895 hội viên, đạt tỷ lệ 10,11% /tổng số nhân khẩu toàn quận( tăng 4,01 so với năm 2016); đạt 13,09% /tổng số dân 18 tuổi trở lên ( tăng 4,99%). Riêng hội viên ở khu dân cư đạt 6,05%; Đảng viên là hội viên đạt 97,54%( tăng 4,38%);
Kết quả thực hiện xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ/TTg rất đáng ghi nhận, đã có 65.995 hộ gia đình đăng ký Gia đình học tập, đạt tỉ lệ 40,11% /tổng số hộ gia đình; có 57.881 hộ được công nhận Gia đình học tập ( đạt 87,70%); Có 41 dòng họ đăng ký và được công nhận dòng học học tập, đạt tỷ lệ 100%; Có 142/186 khu dân cư đăng ký cộng đồng học tập ( 76,34%) và được công nhận 125/142, đat tỷ lệ 88,02%; có 88/118 đơn vị đăng ký đơn vị học tập (74,57%), được công nhận: 78/88 đơn vị học tập (đạt 88,63%)
Năm đầu triển khai đại trà về xây dựng công đồng học tập cấp Xã ( Phường) theo Thông Tư 44 của Bộ Giáo dục & Đào tạo với kết quả rất khả quan, đã có 16/16 Phường đăng ký. Quận đã tổ chức kiểm tra 14 Phường, kết quả có 11 Phường đạt loại tốt và 03 Phường đạt loại khá.


Đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy-Quận Gò Vấp phát biểu chỉ đạo
 Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong năm Hội khuyến học quận và cơ sở đã vận động trên 26 tỷ, trong đó nuôi heo đất và sổ tiết kiệm khuyến học gần 25 tỷ ( 34.163 heo, 640 sổ tiết kiệm) tăng trên 9 tỷ đồng so với năm 2016, đạt mức bình quân gần 41.000 đồng/ người được hưởng thụ về khuyến học.
Quỹ khuyến học của Quận tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức cá nhân đã giúp cho nhiều học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường; kịp thời động viên khen thưởng giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế (Quận đã cấp 133 suất học bổng khuyến học, khuyến tài 1&1, khen thưởng 333 HS giỏi, 191 giáo viên bồi dưỡng HS giỏi với TS tiền 624 triệu đồng, tăng gần 178 triệu so với năm 2016); Cấp Phường đã cấp học bổng, khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi với TS tiền trên 12 tỉ đồng.
Qua đánh giá xếp loại thi đua cơ sở có;
·         10 Phường đạt loại A;
·         06 Phường loại B;
·         09 Chi hội loại A;
·         07 chi hội loại B
   Từ những kết quả trên, Hội khuyến học Quận được Hội đồng thi đua quận đề nghị Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố công nhận tập thể Lao động xuất sắc
·         Hội khuyến học Thành Phố đề nghị Trung ương Hội tặng kỷ niệm chương cho 11 cá nhân; Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân;
·         Đề nghị Hội Khuyến Học Thành Phố tặng giày khen cho 19 tập thể, 13 cá nhân;
·         Đề nghị Uỷ Ban Nhân Dân quận tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân;
·         Hội khuyến học quận tặng giấy khen cho 26 tập thể và 25 cá nhân
                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                HKH QUẬN GÒ VẤP 
HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 10
QUẬN 10 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN
NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ 1 NĂM THỰC HIỆN ĐẠI TRÀ XÂY DỰNG “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP PHƯỜNG
__________
 
Ngày 01/3/2018, Ủy ban nhân dân Quận 10 – Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) Quận 10 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2017 và 1 năm thực hiện đại trà xây dựng “Cộng đồng học tập” tại 15 Phường trong quận với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện trong 2 năm qua, kịp thời rút kinh nghiệm để chấn chỉnh các mặt còn hạn chế và tiếp tục xây dựng các các giải phápphấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố, Sở GD-ĐT, lãnh đạo HĐND, UBND quận, các ban ngành, đoàn thể quận, Ban chỉ đạo XHXHHT Quận và 15 Phường, 47 trường học và 79 khu phố trong quận.
Qua 2 năm thực hiện việc nhân rộng các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Công đồng học tập khu phố và Đơn vị học tập; Ban chì đạo XDXHHT Quận và 15 Phường đã triển khai rộng rãi công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động và tổ chức các hội nghị tọa đàm trong cán bộ chủ chốt các ban ngành, đoàn thể cấp quận, phường, cán bộ quản lý ngành giáo dục và trong hệ thống Hội khuyến học cơ sở. Việc đăng ký và xét công nhận các danh hiệu học tập năm 2016, 2017 đều đạt được mục tiêu đề ra (Năm 2017 toàn quận có 19.048/51.594 hộ gia đình đạt Gia đình học tập, 2/4 dòng họ đạt Dòng họ học tập, 47/79 khu phố đạt Cộng đồng học tập khu phố và 68/97 Chi hội cơ quan, trường học đạt Đơn vị học tập”).


Đại biểu phát biểu góp ý tại Hội nghị
Trên cơ sở rút kinh nghiệm việc thực hiện thí điểm xây dựng ““Cộng đồng học tập” cấp Phường tại Phường 13 và triển khai đại trà đến 15 Phường trong quận; Quận 10 đã chú trọng công tác tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp loại, công nhận theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT. Qua đó đã tạo được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy – UBND Phường, phát huy vai trò nồng cốt tham mưu của Hội khuyến học và sự phối hợp thực hiện khá tốt của các ngành, đoàn thể liên quan. Công tác kiểm tra, đánh giá, chấm điểm 15 tiêu chí được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhằm đảm bảo tính thực chất và tạo nề nếp ngay từ thời gian đầu thực hiện. Kết quả năm 2017, có 2/15 Phường được xếp lọai Tốt (Phường 6, Phuờng 13) và 13 Phường còn lại được xếp loại Khá.
Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, cần rút kinh nghiệm và chấn chỉnh trong quá trình thực hiện tại quận và 15 Phường như : cần tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo và giám sát của các cấp ủy và UBND Phường;cần tiếp tục làm sâu rộng hơn công tác tập huấn, tuyên truyền đến nhân dân, hộ gia đình; lưu ý phân công cụ thể và theo dõi giám sát việc thực hiện của các thành viên Ban chỉ đạo XDXHHT Quận- Phường; cần rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn việc lập hồ sơ, báo cáo, minh chứng để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, xét công nhận các danh hiệu học tập hàng năm tại các Phường…
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Bà Dương thị Trúc Bạch – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố và Ông Bùi Thế Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 10 đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của quận và các đơn vị trong 2 năm 2016-2017, vai trò tham mưu phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Hội khuyến học quận – phường; đồng thời giao Phòng Giáo dục – Đào tạo và Hội Khuyến học quận tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt phong trào học tập tại quận, có giải pháp phối hợp với các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo quận và 15 Phường khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2020.
                                                                                                                                                                                                                                  HKH QUẬN 10
 
HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 9
LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC CỦA CHI BỘ VÀ BAN GIÁM HIỆU
                                   TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
 
Công tác khuyến học, khuyến tài là một trong những khâu quan trọng của hoạt động xã hội hóa giáo dục đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài không chỉ là động lực thúc đẩy người dạy, người học mà còn có tác dụng thúc đẩy cả xã hội học tập theo chủ trương của Hội Khuyến học Việt Nam. Để công tác khuyến học và hoạt động của Chi hội Khuyến học của nhà trường đạt hiệu quả, có nhiều thành tích như hiện nay điều quan trọng không thể thiếu là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ cùng Ban Giám hiệu nhà trường. Sau đây là một số biện pháp mà Chi bộ, Ban Giám hiệu trường THCS Trần Quốc Toản đã thực hiện trong thời gian qua:
Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật về Giáo dục của Đảng và Nhà nước trong giáo viên, cán bộ nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh.
Thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường để làm tốt công tác khuyến học.
Lãnh đạo, chỉ đạo Chi hội Khuyến học tập hợp các lực lượng xã hội để phát triển sự nghiệp giáo dục, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội vào quy trình giáo dục, tạo mối quan hệ thường xuyên giữa gia đình và xã hội. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
Công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên được Chi bộ và Ban Giám hiệu đề cao. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng đại diện cha mẹ học sinh, những người có tâm huyết xây dựng nhà trường và cả đại diện học sinh nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội Khuyến học, tích cực tăng cường phản ánh nguyện vọng của đông đảo học sinh tham gia vào Hội Khuyến học vì vậy số hội viên mới được phát triển hàng năm đạt tỷ lệ cao vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra và chất lượng hội viên ngày càng được đảm bảo. Đồng thời tích cực vận động đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh các lớp và các mạnh thường quân của trường nên kinh phí hoạt động của Hội Khuyến học ổn định. Hiện nay, số tiền vận động được hơn 300 triệu đồng/ năm, điều đó giúp chăm lo tốt cho các em học sinh.
Chỉ đạo mỗi lớp phải thành lập một Ban đại diện cha mẹ học sinh để giữ mối quan hệ giữa phụ huynh với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên khác trong việc thông tin 2 chiều chăm lo giáo dục học sinh kịp thời nhất là những học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo và khen thưởng những học sinh giỏi; động viên khuyến khích các thầy cô giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; những thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp quận và cấp trường; những GVCN giỏi trong năm học.
Đề ra các biện pháp hiệu quả, thiết thực trong việc vận động, tạo mọi điều kiện để CB, GV, NV và các hội viên xây dựng gia đình hiếu học, các gia đình đăng ký đều có con em học hành tiến bộ, nhiều em được nhận thưởng của trường, của quận và tiến hành tuyên dương, khen thưởng nhiều gia đình hiếu học tiêu biểu.
Tiến hành cải tiến việc tổ chức thi đua khen thưởng để có tác dụng tốt hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu của công tác khuyến học.
Vận động giáo viên dạy phụ đạo không thu học phí đối với những học sinh nghèo, học sinh khuyết tật.
Chi bộ cùng Ban Giám hiệu đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo Hội khuyến học trường THCS Trần Quốc Toản thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Chính phủ, hội khuyến học các cấp đề ra. Tiếp tục đổi mới hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, đem lại hiệu quả hơn, để đáp ứng tình hình nhiệm vụ hiện nay về công tác khuyến học, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường học khang trang, sạch đẹp để xứng đáng là điểm sáng về công tác khuyến học xây dựng xã hội học tập./.
                                                                                                                                                                                                                                                 Trịnh Thị Bích Hằng
 
HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 8
 
Sơ kết thực hiện Thông tư số 44/2014/ BGDĐT năm 2017
          Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2018,  Phòng Giáo dục & Đào tạo  phối hợp Hội Khuyến học Quận 8, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện  Thông tư số 44/2014/BGDĐTcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về đánh giá, xếp loại  “Cộng đồng  học tập” cấp xã trên địa bàn Quận 8 năm 2017. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Sang –  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng  xã hội học tập Quận 8, ông Dương Văn Dân – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8, ông Phạm Ngọc Muôn  - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, ông Trương Công Hồ – Phó ban Tuyên giáo Quận ủy, ông Mai Hồng Phong  - Phó Chủ tịch Thường trực  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, bà Đinh Thị Lan Phương – Phó Phòng  Nội vụ Quận 8, các ông, bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 16 Phường – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường, đại diện các ban ngành, đoàn thể Quận, Ủy viên BCH Hội Khuyến học Quận 8 và Thường trực Hội Khuyến học 16 phường (63 người tham dự ).


Ông Phạm Ngọc Muôn - UV Thường vụ Quận ủy, Quận 8 trao QĐ công nhận danh hiệu "Cộng đồng học tập" cấp phường xã năm 2017 cho các đơn vị
          Ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Thông tư số 44/2014/BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014  của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại xây dựng “Cộng đồng  học tập” cấp xã năm 2017 trên địa bàn Quận 8 và ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 8 – Phó ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Quận 8 triển khai kế hoạch  tiếp tục thực hiện Thông tư số 44/2014/BGDĐT năm 2018.Qua kiểm tra chấm điểm, kết quả thực hiện 15 tiêu chí xây dựng “Cộng đồng  học tập” cấp xã năm 2017, có 14 phường đạt loại tốt và 02 phường đạt loại khá được Ủy ban nhân dân Quận 8 trao Quyết định công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng  học tập” cấp xã năm 2017.
 
                                                                                                                                                                                                                                 HKH QUẬN 8
 
HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN BÌNH THẠNH
 
DÒNG HỌ HỌC TẬP “NGUYỄN”
HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG 28
Dòng họ Nguyễn chúng tôi đã đăng ký xây dựng dòng họ học tập từ tháng 02/2016, với 32 hộ đạt tỷ lệ trên 80% tổng số gia đình trong dòng họ đang sinh sống chung tại phường 28 quận Bình Thạnh theo các tiêu chí xây dựng dòng họ học tập. Năm đầu tiên chúng tôi đã xây dựng quỹ khuyến học của dòng họ và khui heo đất vào ngày 10/5/2016 với tổng số tiền là 32.900.000đồng. Năm 2017, tiếp tục phát huy phong trào tiết kiệm nuôi heo đất với số tiền là 46.200.000 đồng; Dòng họ đã tổ chức khen thưởng động viên  các cháu đạt thành tích trong 02 năm học 2015 – 2016, 2016 -2017 và tiếp tục tặng 50 heo đất mới cho các hộ gia đình
Trước năm 1975, các gia đình đều xuất thân từ nông dân nghèo, làm ruộng vất vả, cực nhọc quanh năm mà vẫn thiếu trước hụt sau, thế hệ trước thì học hành chưa đến nơi đến chốn. Khi đất nước được thống nhất, gia đình tôi hiểu và suy nghĩ nhiều lắm là chỉ có con đường học mới thoát khỏi đói nghèo; gia đình tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu nâng cao nhận thức cho các thành viên trong họ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập;  nên Cha Mẹ tôi đã nỗ lực làm tất cả trong khả năng để 08 chị em chúng tôi được ăn học đàng hoàng. Kết quả của gia đình tôi đã tác động đáng kể đến các gia đình khác trong dòng họ Nguyễn, Cô và Bác tôi đã ý thức được rằng phải cho con cháu học hành và không được bỏ học giữa chừng. Ngay cả Mẹ tôi cũng là tấm gương cho chúng tôi noi theo, sau 30/4/1975 Mẹ tôi tham gia công tác tại phường 28 nhưng buổi tối Mẹ vẫn sắp xếp thời gian học bổ túc văn hóa cũng để giúp Mẹ công tác tốt hơn. Gia đình tôi hạnh phúc khi mỗi tối, từ 19h30 các cháu đều tự giác ngồi vào góc học tập học bài và làm bài nghiêm túc. Riêng gia đình tôi có 01 tiến sĩ, 01 thạc sỹ, hầu hết con cháu trong độ tuổi đều tốt nghiệp đại học và đang tham gia công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội; các cháu còn lại đều  học phổ thông. Đặc biệt, dòng họ Nguyễn chúng tôi không có trường hợp nào phải bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh khó khăn.

Dòng họ chúng tôi nhận thức được rằng: không phải chỉ có con đường vào đời duy nhất là phải vào đại học. Do vậy, thế hệ Ông Bà, Cha Mẹ luôn giáo dục và nhắc nhở con cháu trong dòng họ phải vượt khó để học tập hết sức với năng lực bản thân; vào đại học được là tốt nhất nhưng con, cháu nào khả năng hạn chế thì có thể vào cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cũng được khen thưởng; rồi sau khi đi làm thì phấn đấu tiếp tục học nữa và học liên thông; cũng là thực hiện lời dạy quý báu của Bác Hồ kính yêu là học mọi lúc mọi nơi và học tập suốt đời.
Để phong trào khuyến học, khuyến tài của dòng họ phát triển, dòng họ treo thưởng cụ thể, công khai, tạo không khí thi đua trong mỗi gia đình. Theo đó, con cháu đến tuổi đi học đều được đến trường, mỗi gia đình phải quan tâm chăm lo cho con cháu từ việc học hành đến giáo dục đạo đức, nhân cách sống cho trẻ. Để duy trì hoạt động hiệu quả, các gia đình đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng quỹ khuyến học. Dòng họ đặt ra quy định, hàng năm, mỗi hộ đóng góp ít nhất 200.000 đồng để xây dựng và duy trì quỹ khuyến học. Ngoài ra, các con cháu thành đạt trong dòng họ tích cực ủng hộ cho quỹ khuyến học. Từ nguồn quỹ, vào ngày giỗ của Ông Bà, đêm giao thừa và trước ngày khai giảng năm học mới hàng năm, dòng họ tổ chức trao phần thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập, báo kết quả học tập với Ông Bà Cha Mẹ, nhằm động viên, khích lệ kịp thời tinh thần học tập của các cháu.
Ngoài ra, hàng năm gia đình tôi còn tham gia đóng góp ủng hộ quỹ Hội khuyến học phường 28 là 01 triệu đồng. 01 người tham gia Ban Chấp hành Hội khuyến học Thành phố, bản thân chị ấy và vận động bạn bè đỡ đầu 03 sinh viên đại học trong chương trình khuyến học khuyến tài (1 và 1) của Thành phố.
Tóm lại, việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập đã giúp từng gia đình trong dòng họ ổn định, cải thiện cuộc sống đáng kể; mà việc xây dựng quỹ khuyến học của dòng họ không chỉ là nguồn động viên, khích lệ con cháu trong dòng họ học tập tốt mà còn có điều kiện để tương trợ, giúp đỡ các gia đình trong dòng họ mỗi khi gặp khó khăn đã tạo nên sợi dây kết nối, nâng cao tinh thần đoàn kết của mọi người trong dòng tộc./
                                                                                                                                                                                                                         HKH QUẬN BÌNH THẠNH
 
HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 4
HOẠT ĐỘNG CHI HỘI KHUYẾN HỌC
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 4 NĂM 2017
Năm 2017 được sự quan tâm của Hội khuyến học Quận 4, của Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Q4, Chi hội khuyến học đơn vị đã triển khai tổ chức các hoạt động khuyến học khuyến tài đạt được hiệu quả  cụ thể như sau:
Chi hội tham mưu cho Chi bộ có Nghị quyết thực hiện mô hình Chi ủy 4 có, tập trung nâng cao vai trò Chi hội khuyến học tại đơn vị và quán triệt Quyết định 281QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5070/QĐ –UBND của Ủy ban nhân dân thành phố. Cấp ủy có Nghị quyết và phân cấp ủy viên phụ trách. 100% Đảng viên đang sinh hoạt là Hội viên và Hộ gia đình Đảng viên là hội viên đạt danh hiệu Gia đình học tập.
Bổ sung qui chế hoạt động Chi hội khuyến học, phân công nhiệm vụ cho Ban chấp hành Chi hội khuyến học. Tập trung xây dựng đơn vị đạt chuẩn Đơn vị học tập.100% Hội viên được cấp thẻ, đóng hội phí đầy đủ. Thực hiện các loại sổ sách quản lý. Duy trì chế độ họp giao ban Ban chấp hành hàng quí. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng báo cáo và lưu trữ.
Tổ chức Đi bộ đồng hành truyền thống gây Quỹ Khuyến học Quận 4 lần thứ XII năm 2017. Chủ đề: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc -  Phấn đấu xây dựng Quận 4 giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Có trên 5.000 người thuộc 156 cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp tập thể, cá nhân tham gia. Số tiền vận động cho Quỹ khuyến học 925.541.000đ (Chín trăm hai mươi lăm triệu năm trăm bốn mươi mốt ngàn đồng chẳn) đạt và vượt 129% so với năm 2016 là 719.716.000đ. và Hội khuyến học Quận đã trao 395 suất học bổng với số tiền 525.900.000 đ  và 4.610 tập trắng và 2 xe đạp cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 4 năm 2017
Chăm lo trao học bổng cho cán bộ viên chức đang học nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn và học sinh giỏi là con viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hội Khuyến học Quận 4 trao 05 suất học bổng cho các em có thành tích học tập xuất sắc, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Chi Hội Khuyến học Trung tâm đã trao 01Thư khen-học bổng trị giá 500.000 và 26 Thư khen kèm tiền thưởng 100.000 cho con em VC-NLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2016 – 2017.
Phát động Cán bộ viên chức vận động gia đình đăng ký gia đình hiếu học tại địa phương.Tổ chức học tập những điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời.
Phát động Cán bộ viên chức tự học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ hoạt động cho Ngành Thể thao.Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 4 thưởng cho cán bộ viên chức tốt nghiệp Đại học và sau Đại học theo qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Tốt nghiệp Thạc sĩ thưởng 5.000.000đ; Đại học: 3.000.000đ; Tốt nghiệp PTTH: 1.000.000đ.  Trong năm 2017 đã lập danh sách đề nghị 20 Viên chức, nhân viên tham gia học các lớp:Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính, Văn thư lưu trữ, tổ chức sự kiện, Người dẫn chương trình; lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, lớp Huấn luyện viên Aerobic Quốc tế trình độ cấp 1,lớp quản lý Olympic nâng cao lần 3. Trong năm có 02 viên chức tự nâng cao trình độ, đăng ký tham gia học Thạc sĩ về chuyên môn thể dục thể thao (01 đang học được 1 năm, 01 nhập học trong năm học 2017 – 2018).
Phát động phong trào tiết kiệm nuôi heo đất trong cán bộ viên chức, cộng tác viên để gây quỹ chăm lo học bổng cho cán bộ viên chức, cộng tác viên và con em người lao động. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chấp hành Chi hội khuyến học. Giao cho các Tổ, các Câu lạc bộ thu Quỹ Khuyến học, mỗi cán bộ nhân viên ủng hộ 10.000đ/người/tháng.Tổng số heo đất các tổ là 5 con. Mỗi viên chức, nhân viên đóng góp 120.000.000đ/người.
Phối hợp Công đoàn tổ chức Hội thi các môn thể thao; họp mặt trao học bổng, khen thưởng con em người lao động học giỏi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6;  tổ chức cho con CB.CNV tham dự vui chơi nhân dịp Hè và cho các em ăn trưa tại Kizcity. Thưởng cho con cán bộ viên chức, nhân viên học giỏi.
Phối hợp Các đoàn thể, trường học quận và 15 phường tổ chức hoạt động bơi miễn phí phục vụ thiếu nhi 15 phường và trường trong dịp hè.Tổ chức các lớp năng khiếu thể thao miễn phí gồm các môn: Điền kinh, Đá cầu, Cầu mây, Bóng ném Petanque.
   Tham gia các hoạt động do Hội khuyến học Quận 4 phát động. Sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2017.
                                                                                                                                                                                                                                         HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 4
  
HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 2
 
Vai trò của cấp Ủy, Ban Điều hành khu phố đối với công tác
Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Khu phố 6, phường Bình Trưng Tây
 
Khu phố 6 phường Bình Trưng Tây hiện có 1.389 hộ với tổng số nhân khẩu (kể cả tạm trú) là 5.521 người. Số hội viên khuyến học là 518, số hội viên là đảng viên đạt 100%. Khu phố có chi hội khuyến học với 9 tổ dân phố cũng là 9 tổ hội khuyến học. Được sự phân công của Đảng bộ bộ phận khu phố 6, và nhận thức rõ vai trò của Hội khuyến học trong việc đẩy mạnh phong trào học tập góp phần xây dựng xã hội học tập và thực hiện sự chỉ đạo của quận, của phường, đồng chí Phụng đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc lãnh đạo công tác Khuyến học. Với vai trò Phó bí thư chi bộ, Trưởng Ban Điều hành khu phố đ/c Phụng đã tạo điều kiện, giúp đỡ để chi hội Khuyến học hoạt động có hiệu quả đồng thời lãnh đạo các chi hội đoàn thể của khu phố phối hợp chặt chẽ, cùng chăm lo cho công tác khuyến học. Qua các hội nghị khu phố, đồng chí Phụng với trò cấp ủy và trong Ban điều hành khu phố đã cùng Chi hội trưởng chi hội Khuyến học khu phố và các tổ dân phố lồng ghép tuyên truyền đề án 281 của Thủ tướng chính phủ cũng như Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và đào tạo, vận động nhân dân tích cực tham gia tổ chức hội, đăng ký xây dựng GĐHT; vận động các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ quỹ hội để chăm lo con em của hội viên. Hàng tháng, trong buổi họp giao ban khu phố, đảng bộ bộ phận và Ban điều hành khu phố đều lắng nghe báo cáo, nắm được những vướng mắc, khó khăn của chi hội để có hướng giúp đỡ, tạo điều kiện cho chi hội hoạt động.Nhiều hoạt động khuyến học của khu phố có chiều sâu, đạt hiệu quả, được nhân dân tích cực ủng hộ như: hàng năm, khu phố đều duy trì chăm lo ít nhất từ 10 suất học bổng trở lên (mỗi suất 1.000.000 đồng); trao 500 phần quà cho các em gồm tập và viết để động viên các em học tốt; vận động các hộ gia đình, các chi hội đoàn thể tích cực tham gia chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” để dành tiền cho con em học tập. Năm 2017, khu phố có 120 lượt người tham dự các lớp tập huấn triển khai các Thông tư, Nghị quyết về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, vận động nhân dân tham gia các hoạt động của hội, đặc biệt là vận động hội viên tham gia các lớp học chuyên đề do Trung tâm học tập cộng đồng phường tổ chức. Khu phố cũng đã vận động mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ  cho quỹ khuyến học của chi hội là 18.000.000 đồng, 700 cuốn tập trắng và bánh trái, nước uống cho những buổi sinh hoạt chi hội. Với những hoạt động và kết quả đạt được, chi hội khuyến học khu phố 6 nhiều năm liền được công nhận là chi hội xuất sắc, được phường và quận khen thưởng. Hiện nay, chi hội vẫn chú trọng thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập theo đề án 281 của Thủ tướng chính phủ, góp phần xây dựng cộng đồng học tập phường theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 
                                                                                                                                                                                                                                     Đào Tấn Phụng
                                                                                                                                                                                                                            Trưởng Ban điều hành KP6
 

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN HÓC MÔN
CÔNG TÁC CHĂM LO VÀ KIỆN TOÀN CÁN BỘ HỘI KHUYẾN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Hội Khuyến học huyện Hóc Môn hiện có 12 hội Khuyến học xã – thị trấn, 09 Ban Khuyến học trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và cơ quan, 174 chi hội khuyến học thuộc hội Khuyến học xã – thị trấn, trong đó gồm 87 chi hội ấp – khu phố, 65 chi hội trường học, 22 chi hội cơ quan, cơ sở tôn giáo, hợp tác xã và lực lượng vũ trang, 1.326 tổ hội với 56.868 hội viên.
Để hội hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu được giao, Ban Thường vụ hội Khuyến học huyện Hóc Môn xác định cần quan tâm làm tốt hai việc:
. Một là chăm lo vật chất, tinh thần cho cán bộ hội;
. Hai là kịp thời kiện toàn cán bộ Hội.
- Về chăm lo vật chất, tinh thần cho cán bộ hội, Hội Khuyến học xã – thị trấn hoạt động dựa vào hệ thống chân rết là chi hội, tổ hội mà nòng cốt là cán bộ. Trước khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đi đôi với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, thì hầu hết cán bộ chi hội trưởng khuyến học ấp, khu phố trên địa bàn huyện Hóc Môn đều không có mức phụ cấp thù lao hàng tháng nên ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của chi hội. Sau khi tìm hiểu được biết xã Xuân Thới Thượng là xã duy nhất của huyện được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chăm lo chế độ phụ cấp hàng tháng cho tất cả chi hội trưởng khuyến học ấp, mỗi tháng là 250.000 đồng/người từ nguồn kinh phí ngân sách cấp chung cho số cán bộ không chuyên trách ở ấp, do đó đã động viên các anh, chị em chi hội trưởng gắn bó với công tác hội. Từ sự quan tâm của xã Xuân Thới Thượng, huyện Hội thông tin đến các xã – thị trấn còn lại và sau đó đồng loạt 12 xã – thị trấn các chi hội trưởng khuyến học ấp, khu phố được Ủy ban nhân dân quan tâm chăm lo phụ cấp cho mỗi người từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng/tháng. Năm 2015 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp. . .đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, trong đó có các chi hội quần chúng. Năm 2016 Đảng ủy, UBND 12 xã – thị trấn đều triển khai thực hiện quyết định 48 của UBND thành phố, theo đó tất cả các chi hội trưởng khuyến học ấp – khu phố đều được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,2 mức lương cơ sở.


 
Đối với cán bộ hội Khuyến học xã – thị trấn, trước khi có quyết định số 30 của Thủ Tướng Chính phủ, Quyết định số 6039 của UBND thành phố về chế độ thù lao cho người nghỉ hưu (Lãnh lương hưu hàng tháng) giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đối với hội quần chúng đặc thù, trong đó có hội Khuyến học. Qua rà soát, Hội Khuyến học huyện được biết hầu hết Chủ tịch, phó chủ tịch hội Khuyến học 12 xã – thị trấn đều không phải người nghỉ hưu. Để điều kiện cho hội khuyến học xã – thị trấn hoạt động tốt, người làm chuyên trách hội được hưởng chế độ thù lao theo quy định, Thường trực hội Khuyến học huyện đến làm việc với Ủy ban nhân dân và hội khuyến học xã – thị trấn vế Quyết định 30 của Thủ Tướng, Quyết định 6039 của UBND thành phố về chế độ thù lao cho cán bộ chuyên trách hội, sau đó được Đảng ủy, UBND xã – thị trấn quan tâm tìm, chọn người thay thế và trong năm 2012, 12 xã – thị trấn đều có Chủ tịch, một số phó chủ tịch hội Khuyến học là người nghỉ hưu và sau đó 100 % xã – thị trấn đều bố trí đủ chủ tịch, phó chủ tịch hội Khuyến học được hưởng chế độ thù lao theo quy định. Ngoài ra lãnh đạo xã – thị trấn còn quan tâm tặng quà nhân dịp tết, tổ chức tham quan nghỉ mát cho cán bộ chủ tịch, phó chủ tịch hội khuyến học xã – thị trấn, chi hội trưởng khuyến học ấp – khu phố, huyện Hội tổ chức chăm lo tết, thăm viếng cán bộ hội nằm viện, phúng điếu tứ thân, phụ mẫu cho đội ngũ cán bộ hội khi qua đời . . .
Nhân sự cán bộ hội Khuyến học xã – thị trấn gồm có chủ tịch, phó chủ tịch, Ban Khuyến học có Trưởng ban và phó trưởng ban. Thời gian qua nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch hội Khuyến học xã – thị trấn có sự biến động không ổn định, nên hoạt động hội gặp không ít khó khăn, nhất là việc triển khai thực hiện các mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ Tướng Chính phủ, Thông tư 44 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Năm 2016, 2017 có 06 phó chủ tịch hội Khuyến học xã – thị trấn xin nghỉ vì lý do gia cảnh và công việc hội khuyến học ngày càng nhiều, khả năng không đảm đương được. Để có đủ người điều hành hoạt động hội, Thường trực huyện Hội trực tiếp làm việc với Thường trực Đảng ủy, UBND xã – thị trấn tìm, chọn người thay thế, đến nay đã kiện toàn 05 chủ tịch, 02 phó chủ tịch. Ngoài ra do nghỉ hưu và luân chuyển cán bộ nên các ban khuyến học cũng khuyết nhân sự. Đầu tháng 12 năm 2017 hội Khuyến học huyện đã kiện toàn 06 ban khuyến học gồm 05 trường Trung học phổ thông, cơ quan và Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
Thời gian tới huyện Hội sẽ phối hợp với Đảng ủy, UBND xã kiện toàn 01 chủ tịch, 04 phó chủ tịch hội còn khuyết để Hội có điều kiện hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
                                                                                                                                                                                        Ông Nguyễn Chí Nam – Chủ tịch HKH huyện Hóc Môn
 
 

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC