Hội Khuyến học huyện Hóc Môn

Sơ kết 3 năm triển khai đại trà các mô hình học tập giai đoạn 2016 – 2018 trên địa bàn huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn có 12 đơn vị hành chính gồm 11 xã và 01 thị trấn, 93.631 hộ với dân số là 438.903 người. Toàn huyện có 87 ấp – khu phố, 63 trường công lập từ mầm non, tiểu học, trung học cở đến Trung học phổ thông và 01 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên. Sau 03 năm (2016 – 2018) triển khai thực hiện đại trà các mô hình: “Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập” trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả khả quan.
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo hội Khuyến học huyện phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu UBND huyện Kế hoạch số 2997/KH-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2016 về triển khai đại trà thực hiện Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá công nhận các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện, Kế hoạch số 2925/KH-UBND ngày 2 tháng 6 năm 2016 triển khai thực hiện thí điểm đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã theo Thông tư 44/2014/BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chọn xã Xuân Thới Thượng làm điểm rút kinh nghiệm.
Hằng năm hội Khuyến học huyện đều tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt quyết định 281 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, Bộ tiêu chí 4 mô hình “Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập” của hội Khuyến học Việt nam, Thông tư 44 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về đánh giá xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã, Quyết định 09 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng, quy định của Hội Khuyến học Việt nam về thi đua, khen thưởng, các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đến Ban chấp hành hội Khuyến học huyện, phó chủ tịch UBND, Ban Chấp hành hội Khuyến học xã – thị trấn, thành viên các ban Khuyến học, chi hội trưởng khuyến học thuộc hội khuyến học xã – thị trấn. Đối với các xã – thị trấn hàng năm huyện hội đều hỗ trợ, báo cáo viên đến các xã – thị trấn và các ấp – khu phố tập huấn triển khai Bộ tiêu chí, hướng dẫn quy trình đăng ký, đánh giá, công nhận các mô hình “Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập” cho các ban ngành, đoàn thể, ban ấp – khu phố, tổ trưởng tổ nhân dân, tổ dân phố.
Tổ chức hai buổi tọa đàm. Buổi thứ nhất: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng”, mục đích trao đổi, học hỏi cách làm hay giữa các Trung tâm học tập cộng đồng, đề xuất các giải pháp khả thi và kiến nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để giúp cho các Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Buổi tọa đàm thứ hai: “Nâng cao hiệu quả xây dựng các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập”, mục đích trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác triển khai, đánh giá, công nhận, biểu dương khen thưởng các mô hình học tập giữa các xã – thị trấn, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, tăng cường giải pháp thông tin, tuyên truyền, phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể địa phương. . .để nâng cao hiệu quả xây dựng các mô hình học tập trong thời gian tới.
Huyện hội biên tập 3 bài viết thông tin, tuyên truyền trên Đài truyền thanh của huyện, sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể và sinh hoạt tổ nhân dân, tổ dân phố nội dung về chủ trương, quan điểm, mục tiêu và phương hướng, tổng quát về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cách thức tổ chức thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và việc tổ chức thực hiện các mô hình học tập.
Tập trung thực hiện những giải pháp chủ yếu nêu trên, kết quả xây dựng các mô hình học tập như sau:
 
Nội dung Năm 2016 2017 2018
Gia đình học tập 24.738/85.816 hộ
đạt tỷ lệ 38,82%
39.029/90.175 hộ
đạt tỷ lệ 43,28 %
58.316/93.631hộ đạt tỷ lệ 62,28 %
Dòng họ học tập 22/23
đạt tỷ lệ 96,55 %
 
23/32
đạt tỷ lệ 71,87 %
29/32
đạt tỷ lệ 90,63 %
Đơn vị học tập 50/67
đạt tỷ lệ 74,62 %
 
55/67
đạt tỷ lệ 82,08 %
 
67/72
đạt tỷ lệ 93,06 %
 
Cộng đồng học tập
cấp ấp
22/87
đạt tỷ lệ 25,28 %
 
58/87
đạt tỷ lệ 66,66 %
68/87
đạt tỷ lệ 78,16 %
Cộng đồng học tập
cấp xã
Xã Xuân Thới Thượng làm điểm
đạt
11/12
đạt tỷ lệ 91,66%
12/12
đạt tỷ lệ 100 %
 
 
Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn huyện ngày càng phát triển sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, trường học và địa bàn dân cư thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và nhân dân tham gia xây dựng đạt kết quả tốt các mô hình so với chỉ tiêu, lộ trình mà Trung ương và Thành phố đề ra, nguồn lực từ xã hội và nhân dân đóng góp chăm lo cho khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng nhiều qua đó đối tượng được chăm lo cũng được mở rộng và tốt hơn, qua triển khai xây dựng các mô hình học tập đã có tác dụng bổ trợ khá tốt việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn huyện.
Tác giả bài viết: HKH Huyện Hóc Môn
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC