HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ
TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI,
XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2017

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Thành phố lần IV, các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được Hội khuyến học các cấp tích cực tham mưu, tổ chức triển khai; các cấp ủy Đảng, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành (từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã) quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ; đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân và các tổ chức xã hội tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của năm, thể hiện trên các mặt hoạt động sau đây:
A.   KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC:
          1/ Công tác thông tin, tuyên truyền:
- Tiếp tục tuyên truyền quán triệt Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định 5070/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố; Thông tư 44/2014/BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã.
- Cập nhật thông tin về hoạt động khuyến học của Thành phố và quận huyện nhằm  tăng cường thông tin về hoạt động khuyến học, khuyến tài, các điển hình ở cơ sở trên website và tờ thông tin của Hội. Tờ thông tin vừa triển khai đầy đủ các nội dung hoạt động thường xuyên vừa tập trung các các trọng tâm như đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-BCT của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công các khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Học bổng khuyến tài (Học bổng 1&1); thực hiện kế hoạch số 11 của Hội khuyến học thành phố về “phát huy vai trò của Hội khuyến học trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng”; Tổng kết 10 năm Chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”. Trong năm đã phát hành (tính đến quý 3): 35.700 tờ thông tin về các quận huyện, Hội và cơ sở. Một số quận, huyện như quận 3, 4, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Thủ Đức phát hành tờ thông tin đến 100% tổ hội.
- Phối hợp Ban khoa giáo Đài truyền hình thành phố phát sóng 10 phim (thời lượng 15 phút/phim) nêu gương những sinh viên nhận học bổng 1&1 với chủ đề “Câu chuyện từ trái tim”. Phối hợp với Đài truyền hình Công an Việt Nam xây dựng phim “kết nối trái tim” trong chương trình “chân dung cuộc sống ” của Đài.
- Trong năm Thường trực Hội khuyến học thành phố thực hiện 11 buổi báo cáo, tập huấn cho các quận huyện, Hội. Hội khuyến học nhiều quận huyện phối hợp Ban Tuyên giáo, phòng Giáo dục tổ chức nhiều đợt báo cáo, tập huấn cho cán bộ chủ chốt của ban ngành và Hội khuyến học quận huyện, phường xã.
          2/ Công tác tham mưu, phối hợp:
- Thực hiện quy chế làm việc, Hội Khuyến học thành phố đã có cuộc làm việc với Thường trực Thành ủy để báo cáo kết quả công tác năm 2016 và chương trình năm 2017. Qua đó, nhận được ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ về những vấn đề vướng mắc và chương trình công tác năm 2017.
- Hội khuyến học thành phố tham mưu Thường trực Thành uỷ thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2007 – 2017. Hội nghị tổng kết ngày 14/7/2017 với sự chủ trì của thường trực Thành ủy, sự tham dự của lãnh đạo các sở ban ngành, các đoàn thể chính trị cấp thành phố; Quận, huyện; Hội khuyến học 24 quận huyện và 319 Bí thư phường xã.
- Hội khuyến học thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch  triển khai đại trà Thông tư số 44/2014/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( kế hoạch Số 606/GDĐT-GDTX ngày 02/3/2017 ), và chỉ đạo nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng (Văn bản số 835/GDĐT/GDTX ngày 17/3/2017). Đồng thời Hội khuyến học thành phố đã triển khai số 11/KH-HKH ngày 03/1/2017 về việc “phát huy vai trò của Hội khuyến học thành phố trong việc củng cố chất lượng hoạt động của TTHTCĐ năm 2017 ”.
- Hội khuyến học thành phố phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm chương trình giao lưu và trao học bổng “Gương sáng học đường” tại 15 trường Phổ thông Trung học. Các gương cựu học sinh (nhận học bổng 1&1 của Hội khuyến học thành phố) được mời và giao lưu tại trường đã có những chia sẻ chân thành, xúc động về câu chuyện của bản thân có sức thuyết phục và ý nghĩa giáo dục sâu sắc đến học sinh về tinh thần vượt khó phấn đấu thành đạt. 300 “Gương sáng học đường” của 15 trường được chọn lựa chính xác từ sự giới thiệu của học sinh được tuyên dương có  tác dụng giáo dục tốt trong học sinh.
          3/ Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội:
-         Tổng số khu phố: 1.995
-         Tổng số chi hội: 4.434 (trong  đó: 2.013 chi hội khu phố; 1.338 chi hội
trường học,  744 chi hội cơ quan và 339 chi hội khác).
-         Tổng số tổ hội: 24.427
-         Tổng số đảng viên là hội viên 113.954 đạt tỷ lệ: 92,44%
-          Tổng số hội viên toàn thành phố: 889.821 (tăng 981 hội viên so với năm 2016) đạt 11,61 % dân số toàn thành phố. Các quận huyện có số hội viên đạt tỷ lệ cao: Quận 6 ( 20,53%), Bình Chánh ( 14,71%), Quận 5 ( 14,45%), Hóc Môn ( 13,12%).
-       Thành lập Hội Khuyến học trong các trường Đại học Cao đẳng nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng nhà trường thành “Đơn vị học tập”. Đến nay Thành phố đã thành lập Hội khuyến học ở trường Đại học Tôn Đức Thắng và trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
           4/ Triển khai, thực hiện đại trà các mô hình học tập:
Thực hiện kế hoạch số 11/CV-HKH ngày 23/02/2016 của Hội Khuyến học thành phố về triển khai đại trà các mô hình học tập, các quận, huyện đã triển khai bộ tiêu chí và hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận các mô hình học tập khá đồng bộ. Đa số đảng viên, cán  bộ công chức, hội viên các đoàn thể chính trị, hội viên Hội khuyến học và nhân dân ở địa bàn dân cư nắm bắt được ý nghĩa, nội dung tiêu chí, cách đăng ký, đánh giá các mô hình học tập. Trong năm, tình hình đăng ký và được công nhận các mô hình học tập như sau:
-  754.262/1.839.530 (tổng số hộ dân) đạt “Gia đình học tập”, tỷ lệ 41%
-  453/563 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”, tỷ lệ 80.46%
-  1.248/1995  khu phố đạt  “Cộng đồng học tập”; tỷ lệ 62,56 %
-  1.680/2.101 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”, tỷ lệ 79,96%
Nhiều phường, xã đã thành lập Câu lạc bộ gia đình hiếu học làm nòng cốt cho phong trào xây dựng gia đình học tập.
       5/ Triển khai đại trà Thông tư 44/2014-BGDĐT:
          Hội Khuyến học Thành phố triển khai kế hoạch số 02/KH-HKH ngày 03 tháng 01 năm 2017 về Kế hoạch triển khai đại trà Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.
          Hội khuyến học các quận huyện đã tham mưu cấp uỷ và chính quyền tổ chức sơ kết một năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo quyết định 281 và chỉ đạo điểm đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo thông tư 44. Triển khai kế hoạch đại trà đánh giá, xếp loại và công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã trên địa bàn quận, huyện, phường, xã.
          Các đơn vị triển khai thực hiện đại trà đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá với các thành viên trong Ban chỉ đạo xã hội học tập tại địa phương được phân công, thu thập những minh chứng cụ thể. Kết quả:
        Có 303  phường xã /305 Tổng số phường xã được kiểm tra. (Trừ Quận 3 chưa báo cáo).
a) Loại tốt:  200 phường, xã. Tỷ lệ: 66,00 %
b) Loại khá: 96 phường, xã. Tỷ lệ: 31,68 %
c) Loại trung bình: 7 phường, xã. Tỷ lệ: 2,31%
d) Loại chưa đạt: 0 phường, xã.


Quang cảnh Hội nghị Tổng kết năm 2017
      6/Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng
- Hội Khuyến học và ngành Giáo dục cấp thành phố và quận, huyện phối hợp khá tốt trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch số 11/KH-HKH của Hội khuyến học thành phố và văn bản số 835/VB-GDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 17 tháng 3 năm 2017 về chỉ đạo nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn Thành phố; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, phát huy vai trò của Hội khuyến học trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm; thực hiện việc khảo sát, kiểm tra để nắm thực trạng hoạt động của các Trung tâm làm cơ sở tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động.
- Hệ thống mạng lưới các Trung tâm được quan tâm bố trí, sắp xếp; được trang bị thêm một số điều kiện, phương tiện làm việc. Tổ chức nhân sự lãnh đạo các Trung tâm hầu hết được củng cố, bố trí theo quy định. Kinh phí hoạt động được quan tâm hơn, ở một vài quận, huyện tập trung tháo gỡ được khó khăn về kinh phí.
- Bước đầu xây dựng được đội ngũ cộng tác viên, báo cáo viên của các trung tâm và lực lượng nòng cốt tham gia sinh hoạt tại các Trung tâm.
- Nội dung hoạt động tại các Trung tâm học tập cộng đồng ngày càng đa dạng, hình thức hoạt động ngày càng phong phú. Các Trung tâm đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức được các chuyên đề thiết thực phục vụ người dân trong phường, xã , thu hút người dân tham dự .
          Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Hội Khuyến học quận huyện tham mưu Ủy ban nhân dân quận huyện kiểm tra. Kết quả:
+ 319/319 Trung tâm học tập cộng đồng được kiểm tra
+ Theo kết quả đánh giá của đoàn kiểm tra:        
Tốt: 132 Trung tâm, tỷ lệ 41,38%
Khá: 159 Trung tâm, tỷ lệ 49,84
Trung bình: 28 Trung tâm, tỷ lệ 8,78
       7/ Xây dựng Quỹ khuyến học – Học bổng khuyến học, khuyến tài:
          7.1/ Xây dựng Quỹ Khuyến học:
          - Trong năm, toàn thành phố đã vận động được 424.005.295.000 đồng    (cấp thành phố đạt 1.500.000.000 đồng; cấp quận, huyện đạt 422.505.295.000 đồng).
           - Chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” từ 19/5/2016 – 19/5/2017 toàn thành phố đã “nuôi” 466.917 chú heo đất với số tiền tiết kiệm được là 308.514.560.795 đồng (không tính sổ tiết kiệm và tiền từ sổ tiết kiệm). Từ số tiền tiết kiệm của chương trình, bà con đã ủng hộ lại cho hoạt động khuyến học các cấp: 13.975.889.400 đồng.
          Hội Khuyến học Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”. Tại Hội nghị tổng kết đã khẳng định “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” là mô hình xây dựng quỹ khuyến học căn cơ, ổn định, lâu dài; thể hiện tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đó là tiết kiệm và chăm lo việc học, tạo điều kiện cho mọi thành viên trong xã hội học tập; hình thành  một nét đẹp văn hóa mang đậm ý nghĩa truyền thống nhân văn trong xây dựng xã hội học tập của cư dân Thành phố Hồ Chí Minh; chương trình đã thực sự mang lại ý nghĩa giá trị cao về tài chính (trong 10 năm Chương trình tiết kiệm được 1.122.191.916.505 đồng và đã ủng hộ lại cho các hoạt động khuyến học ở các cấp Hội là 36.725.367.910 đồng).
          7.2/ Trao học bổng khuyến học, khuyến tài:
Thành phố đã tổ chức trao 910 suất học bổng “Ươm mầm đại thụ Việt Nam” do Ngân hàng Cathay United tài trợ cho 910 học sinh tiểu học đạt thành tích xuất sắc trong học tập nhưng có hoàn cảnh khó khăn ở các quận 5, 8, 10, 11, 12, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Tân và các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn với tổng số tiền là 546 triệu đồng .
- Học bổng Khuyến tài (Học bổng 1&1 ) của Hội Khuyến học Thành phố trong năm đã trao 583 suất học bổng  với số tiền là 1.798.520.000 đồng
- Hội khuyến học các quận, huyện đã trao 4.894 suất học bổng với tổng số tiền là 39.802.461.000 đồng. Ngoài ra Hội khuyến học các quận, huyện còn  khen thưởng cho giáo viên, học sinh, chăm lo Tết cho các gia đình hội viên khó khăn với tổng số tiền là 1.747.796.000 đồng .
     8/ Hoạt động Câu lạc bộ khuyến tài:
          Từ mô hình, nội dung, kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ khuyến tài thành phố, các Hội khuyến học quận, huyện đã chỉ đạo củng cố, chấn chỉnh và tổ chức nền nếp sinh hoạt Câu lạc bộ khuyến tài tại địa phương mình.
          Nhiều hình thức sinh hoạt phong phú và bổ ích tại các Câu lạc bộ sinh viên như  câu lạc bộ sinh viên khuyến tài của thành phố đã tổ chức 03 chương trình hoạt động “cuộc đua kỳ thú”, tổ chức ngày Thiếu nhi 1/6 tại Bình Tân, tổ chức Tết Trung Thu cho học sinh trường Tiểu học Phước Hiệp huyện Củ Chi.
          Tại phường Tân Quy, Quận 7 đã tổ chức “Ngày hội đọc sách”, giao lưu, trao đổi thông tin, giúp nhau tìm việc làm bán thời gian để hỗ trợ kinh phí học tập; tổ chức họp mặt học sinh lớp 12 để trao đổi kinh nghiệm giúp các em chọn ngành nghề phù hợp khi bước vào ngưỡng cửa Đại học; tại Quận 4 Câu lạc bộ khuyến tài đã tổ chức các hoạt động trong hè tại các Trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương; tại Củ Chi đã tổ chức hoạt động dã ngoại “Hành trình về với thiên nhiên tại Tây Ninh” vào dịp Lễ 30/4.
          Tuy nhiên do các em bận rộn với việc học hành, tranh thủ làm thêm để trang trải kinh phí học hành nên thời gian dành cho Câu Lạc bộ bị hạn chế.
     9/ Hoạt động Nghiên cứu khoa học:
          Các mô hình: Đảng ủy 4 có, Hội khuyến học 6 có, học bổng 1&1, xây dựng quỹ khuyến học gia đình từ chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”, Trung tâm học tập cộng đồng từ  đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình Xã hội học tập ở thành phố Hồ Chí Minh giai đọan hội nhập” đã  được tiếp tục triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả; Hội Khuyến học thành phố đã được Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo năm 2017 là đơn vị chủ trì đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể Thành phố học tập ở thành phố Hồ Chí Minh”.
          Ban nghiên cứu đề tài nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiên cứu đề tài khoa học; đã nghiêm túc xây dựng và thực hiện  kế hoạch, tiến độ triển khai đề tài. Dự kiến tổ chức nghiên cứu trong 2 năm (8/2017 đến 8/2019), được Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố thẩm định mục tiêu, nội dung, phương pháp và duyệt kinh phí thực hiện đề tài.
      10/ Công tác thi đua, khen thưởng:
- Hội Khuyến học đã thực hiện việc đăng ký thi đua với Ban Thi đua khen thưởng thành phố và Khối thi đua 21 do Hội Luật gia làm Khối trưởng theo đúng quy định.
- Với sự đóng góp cụ thể và thống nhất cao của Hội khuyến học các quận huyện Ban Thi đua phong trào của Hội khuyến học đã đề ra kế hoạch công tác thi đua năm 2017, xây dựng các nội dung tiêu chí thi đua rõ ràng, cụ thể. Trên cơ sở đó tất cả Hội khuyến học các quận, huyện đều có kế hoạch thi đua, tổ chức các cụm thi đua tại địa phương.
- Bốn cụm thi đua của quận huyện theo quy định của Thành phố đã tổ chức tốt 2 lần giao ban cụm để đăng ký thi đua đầu năm, đánh giá chất lượng Trung tâm học tập cộng đồng, tổ chức tọa đàm tại 4 Trung tâm học tập cộng đồng ở các quận huyện: 1, 4, Thủ Đức, Bình Chánh.
- 100% các Hội Khuyến học quận, huyện đã đăng ký các giải pháp hữu ích nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng mô hình học tập tại địa phương.
- Hội khuyến học Thành phố đã đề xuất Thành ủy tặng bằng khen cho 25 tập thể  và 8 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại hội nghị Tổng kết Chỉ thị 11/CT-TW của Thành phố đã khen 4 tập thể và 5 cá nhân.


HKH Việt Nam tặng Bằng khen cho 11 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2017
          B. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1/ Mặt mạnh:
- Hội khuyến học thành phố nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ của tổ chức mình trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nên đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành khá tốt các mặt công tác  thường xuyên như xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời thông qua việc xây dựng các mô hình học tập; xây dựng quỹ khuyến học gia đình; trao học bổng khuyến học, khuyến tài; triển khai đại trà xây dựng cộng đồng học tập cấp xã theo tinh thần Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, trong năm Hội khuyến học thành phố còn tập trung tham mưu, thực hiện các chuyên đề như : tham mưu Thành uỷ tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;  tổng kết 10 năm Chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”; thực hiện kế hoạch “phát huy vai trò của Hội khuyến học trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng”.
 - Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn cũng được các cấp hội quan tâm. Trọng tâm tiếp tục triển khai, quán triệt Chỉ thị số 04 của Thành uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định 281 của thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời thông qua việc thực hiện các mô hình học tập đến năm 2020”; Thông tư số 44 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về xây dựng “Cộng đồng học tập cấp xã”.
- Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Có 100% cấp uỷ và Uỷ ban quận, huyện, phường xã có văn bản chỉ đạo công tác năm. Hội khuyến học các cấp tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành văn hoá thông tin và các ngành liên quan, các lực lượng xã hội triển khai các mặt hoạt động. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong các phong trào.
- Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục duy trì nề nếp; thảo luận tập thể kế hoạch và các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua; các quận huyện hội đăng ký các giải pháp hữu ích; duy trì họp cụm thi đua; nội dung họp cụm thi đua được chuẩn bị chu đáo nghiêm túc góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua.
- Năm 2017, có thể nói công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói chung, trong đó phong trào học tập suốt đời thông qua việc thực hiện các mô hình học tập “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”; “Cộng đồng học tập”; cộng đồng học tập cấp xã theo thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quán triệt sâu hơn và thu hút được đông đảo hội viên và nhân dân tham gia, hoàn thành cơ bản  kế hoạch đề ra.
2/ Những hạn chế, tồn tại:
- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển và quản lý hội viên có chuyển biến tích cực tuy nhiên chưa đồng đều giữa các quận huyện và giữa các phường xã. Còn không ít cơ sở Hội triển khai thực hiện các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” còn hình thức; quy trình đăng ký đánh giá công nhận các mô hình chưa thực hiện đúng quy định.
- Triển khai đại trà Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học quận huyện phối hợp phòng giáo dục tích cực tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Song còn một số ít đơn vị chậm triển khai, hướng dẫn (T8, T9/2017) việc đánh giá xếp loại chưa đảm bảo thời gian và quy trình theo quy định, có biểu hiện chạy theo  thành tích.
- Việc củng cố nâng chất lượng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng được tập trung quan tâm hướng dẫn, thực hiện. Nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, vẫn còn nhiều Trung tâm hoạt động còn khó khăn, lúng túng; chăm lo việc học cho người lớn còn nhiều  bất cập.
         C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2018
            1.     Tổ chức học tập quán triệt văn bản của Trung ương Đảng sau Chỉ thị 11-CT/TW, văn bản của Thành ủy về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền  về việc thực hiện quyết định 281 của Thủ                          tướng Chính phủ và Thông tư số 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy và chính quyền chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
            2.     Tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành bộ tiêu chí các mô hình học tập của Thành phố và lồng ghép các chỉ tiêu đăng ký vào việc bình xét thi đua cuối năm. Kết hợp phong trào học tập suốt đời với cuộc vận động “Nông thôn mới,                       đô thị văn minh”. Tiếp tục thực hiện cải tiến công tác thi đua với giải pháp hữu ích để đẩy mạnh các hoạt động. Tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình trong việc xây dựng các mô hình học tập lần I tại Thành phố Hồ Chí Minh.
            3.     Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Củng cố và phát huy vai trò của tổ chức Hội ở trường học trong việc xây dựng các mô hình học tập. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa công tác khuyến học vào nội dung tập huấn cho                       giáo viên nhân dịp hè. Tổng kết công tác thí điểm xây dựng Hội khuyến học trong các trường Đại học và Cao đẳng.
            4.     Tiếp tục phát huy vai trò của Hội khuyến học trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng và thực hiện Thông tư 44.
            5.     Phát triển đa dạng các loại quỹ khuyến học, đưa chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” đến chi hội cơ sở và hộ gia đình. Cố gắng sử dụng quỹ khuyến học vào việc khen thưởng người lớn tuổi có nhiều cố gắng và đạt thành tích tốt                          trong học tập.
            6.     Các cấp Hội tổ chức tập huấn cho cán bộ và hội viên về công tác khuyến học và những vấn đề xã hội học tập, việc học tập suốt đời của người lớn (bảo đảm 60% cán bộ và hội viên tham gia tập huấn).
            7.     Tổ chức tọa đàm về phát huy tác dụng của học bổng 1&1 và Câu lạc bộ khuyến tài trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh     .
            8.     Tăng cường kiểm tra, khảo sát việc thực hiện tiêu chí, xét công nhận các mô hình học tập; các tiêu chí, chỉ tiêu, đánh giá xếp loại thi đua ở các cấp Hội cơ sở.
            9.     Thực hiện đúng tiến độ đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổng thể về Thành phố học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh.
           10.     Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức hội nghị giao ban Cụm Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam bộ (theo lịch trình qui định của Cụm).
                                                                                  

Tác giả bài viết: TM. BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH Nguyễn Huy Cận

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC