HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 10

BÁO CÁO THAM LUẬN
“THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TẬP HUẤN, TỌA ĐÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP”

Năm 2017, Hội Khuyến học các cấp triển khai nhiều nhiệm vụ về xây dựng, phát triển tổ chức Hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài; tiếp tục tham mưu và làm nồng cốt nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định 448/QĐ-HKHVN của Hội Khuyến học Việt Nam và thực hiện đại trà xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp Phường theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Hội Khuyến học thành phố và quận 10 đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Tập trung cho các Hội cơ sở, liên kết phối hợp tốt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Để thực hiện đạt kết quả tốt các mục tiêu, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là việc nhân rộng các mô hình học tập, thực hiện đại trà xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp Phường và tham gia phối hợp nâng chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, đòi hỏi các cấp Hội Quận 10 phải chủ động đề xuất và thực hiện những giải pháp đồng bộ để xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Hội; đồng thời phải tham mưu tốt để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia phối hợp thực hiện của các ban ngành, đoàn thể quận – phường. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo;trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động và hướng dẫn các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập theo kế hoạch của thành phố và quận.
Từ tình hình trên, trong năm 2017 Hội Khuyến học Quận 10 đã xây dựng và thực hiện giải pháp “Nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ Chi hội khuyến học tại cơ sở” và chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo để tham mưu Ủy ban nhân dân quận, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập quận tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng có liên quan. Cụ thể trong năm quận đã tổ chức các lớp tập huấn và tọa đàm chuyên đề sau :
- UBND Quận tổ chức tập huấn về Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục – Đào tạo, hướng dẫn việc thực hiện 15 tiêu chí và quy trình, đánh giá xếp loại, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp phường theo quy định và triển khai Kế hoạch thực hiện đại trà xây dựng Cộng đồng học tập cấp Phường cho lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân và Hội Khuyến học 15 phường (Báo cáo viên: Hội Khuyến học thành phố).
- Tổ chức tập huấn về tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng năm 2017, triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn theo Văn bản hợp nhất số 10/VBHN/BGDĐT ngày 14/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn một số kỹ năng trong tổ chức, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu phát huy vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong phong trào học tập suốt đời trong giai đoạn hiện nay. Đối tượng tham gia tập huấn: Thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập quận, Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng 15 phường (gồm Giám đốc 2 Phó giám đốc) và Cán bộ chuyên trách giáo dục 15 Phường. (Báo cáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố).
 - Hội Khuyến học Quận tổ chức Lớp tập huấn cho cán bộ Chi hội khuyến học quận và 15 phường gồm 3 chuyên đề về kiến thức và kỹ năng công tác Hội, với sự tham dự của 126 cán bộ Chi hội khuyến học khu phố và cơ quan (Báo cáo viên : lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố, Ban Tuyên giáo Quận ủy và Hội Khuyến học quận).
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình và hồ sơ, thủ tục tự kiểm tra, đánh giá, đề nghị công nhận danh hiệu” Cộng đồng học tập” cấp Phường theo Thông tư 44 cho cán bộ Hội Khuyến học 15 Phường nhằm giúp Hội khuyến học các Phường tham mưu thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, đánh giá năm 2017.
+ Bên cạnh đó, Hội Khuyến học quận cũng tập trung tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề gắn với việc thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của Hội. Các buổi tọa đàm được tổ chức tại quận hoặc đưa về tổ chức tại cơ sở (do các cụm đăng cai tổ chức), tùy theo từng chuyên đề BTC sẽ mời các thành phần có liên quan tham dự. Tại các buổi Tọa đàm, đại biểu sẽ được nghe báo cáo đánh giá tình hình trực trạng, yêu cầu, nhiệm vụ và thảo luận các giải pháp thực hiện;qua đó tạo điều kiện để cán bộ hội cơ sở cùng tham gia bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất ý kiến với Quận. Trong năm 2017, Hội Khuyến học quận đã tổ chức 3 cuộc Tọa đàm chuyên đề :


Trao đổi ý kiên trong buổi toa đàm chuyên đề
- Chuyên đề 1 : Phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (tham dự : lãnh đạo Phòng GD-ĐT, lãnh đạo UBND Phường, Thường trực Hội Khuyến học 15 Phường, cán bộ chuyên trách TT.HTCĐ, đại diện một số Chi hội cơ sở).
-Chuyên đề 2 : Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội khuyến học cơ sở (tham dự : lãnh đạo UBND Phường, Thường trực Hội KH 15 Phường, đại diện 79 Chi hội thuộc 15 Phường).
- Chuyên đề 3 : Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới (tham dự: lãnh đạo UBND Phường, Thường trực Hội KH 15 Phường, đại diện các Chi, Tổ hội thuộc 15 Phường).
Qua việc giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức các buổi tọa đàm, đã giúp cán bộ Hội các Phường học hỏi thêm kinh nghiệm về chuẩn bị nội dung, công tác tổ chức và tạo được mối quan hệ đoản kết chặt chẽ, thân tình trong cán bộ Hội.
+Kết luận :
Năm 2017, Hội Khuyến học quận 10 đã phấn đấu hoàn thành đạt kết quả tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tậptheo định hướng của Hội Khuyến học thành phố, nhiệm vụ của Quận ủy – Ủy ban nhân dân quận giao. Trong các giải pháp thực hiện, quận xác định bên cạnh công tác tham mưu, phối hợp, cần tập trung thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền, tập huấn đến từng đối tượng có liên quan, phải chọn nội dung và hình thức tổ chức phù hợp, từ đó công tác tập huấn, tọa đàm mới đạt được mục tiêu và mang lại hiệu quả tốt.
Qua việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm sâu rộng đến từng ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 15 Phường, cán bộ Hội khuyến học và các đối tượng có liên quan, việc tổ chức thực hiện nhân rộng các mô hình Gia đình học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng Cộng đồng học tập cấp Phường trên địa bàn quận 10 đã được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, đoàn thể, cơ quan, trường học, hệ thống chính trị tại khu phố và thúc đẩy hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tác giả bài viết: Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Diệu Anh – Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 10

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC