HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN GÒ VẤP
Vai trò tham mưu cho BCĐ xây dựng xã hội học tập quận
kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2017

Năm 2017, sau khi sơ kết, rút kinh nghiệm về kết quả xây dựng các mô hình học tập; thực hiện thí điểm Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; UBND quận Hướng dẫn triển khai đại trà mô hình “Cộng đồng học tập” cấp phường trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2017; quy trình từ khi triển khai đến chuẩn bị tổng hợp biễu mẫu đăng ký 15 tiêu chí, 50 chỉ số, Tổ chức Hội nghị cơ chế Phường triển khai và đăng ký với quận; thu thập các minh chứng, tổng hợp, tự chấm điểm, đánh giá và lập hồ sơ trình đề nghị BCĐ quận kiểm tra;
Sau Hội nghị; Hội Khuyến học quận đã cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận triển khai, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận;  Kế hoạch số 590/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của UBND quận Hướng dẫn triển khai đại trà mô hình “Cộng đồng học tập” cấp phường trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2017
         Có Công văn liên tịch số 13/CV-GDĐT-KH ngày 22 tháng 02 năm 2017; đã tổ chức Đoàn làm việc với BCĐ xây dựng xã hội học tập 16 phường kiểm tra 3 nội dung: việc chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiến độ chuẩn bị theo quy trình hướng dẫn xây dựng cộng đồng học tập cấp phường và hoạt động của TTHTCĐ phường năm 2017.
       Hội Khuyến học quận có Công văn số 65/HD-KH ngày 25/9/2017 hướng dẫn Đánh giá, xét công nhận các mô hình học tập; Tự đánh giá, chấm điểm “Cộng đồng học tập cấp phường” năm 2017, Nếu đủ điều kiện thì gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra;
       Trong quá trình thực hiện, Hội Khuyến học quận thường xuyên nhắc nhở trong các kỳ họp giao ban và  đến 16 phường theo dõi; hướng dẫn các phường thực hiện các bước theo quy trình, thu thập minh chứng; 
       Có 14/16 Phường gửi Tờ trình đề nghị kiểm tra; Hội Khuyến học tham mưu UBND quận có Kế hoạch số 6947/KH-BCĐ ngày 08 tháng 12 năm 2017 về kiểm tra, công nhận mô hình “Cộng đồng học tập cấp phường” năm 2017.


Chủ tịch HKH quận, Phó Bí thưTT Đảng ủy P.16 dự Hội nghị cơ chế triển khai đại trà xây dựng CĐHT 
       Hội Khuyến học quận Gò Vấp phát biểu 1 số ý kiến về công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2017 như sau:
           Kết quả kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập Phường  như sau:
Quy trình kiểm tra được 2 tổ thực hiện nghiêm túc; đảm bảo chính xác theo minh chứng, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả như sau:
Phường Điểm quy định
theo TT44
Điểm Phường tự chấm  
Điểm của đoàn KT
 
Đạt loại
Phường 1 100 90 85 Tốt
Phường 3 100 93 83 Khá
Phường 4 100 90,75 89,25 Tốt
Phường 5 100 87 71 Khá
Phường 6 100 90 88,5 Tốt
Phường 7 100 86 88 Tốt
Phường 9 100 81 82 Khá
Phường 10 100 95,5 90,5 Tốt
Phường 11 100 92,5 89 Tốt
Phường 12 100 88,5 82,5 Khá
Phường 13 100 92,5 92 Tốt
Phường 15 100 91,5 82 Khá
Phường 16 100 96 92 Tốt
Phường 17 100 98,5 90,5 Tốt
 
     Tổng số Phường đạt: 14/14
            Xếp loại: 5/14 phường đạt loại Khá; 9/14 đạt loại Tốt;

        Trong quá trình kiểm tra, đánh giá, có phân công cụ thể: thư ký ghi biên bản(theo mẫu tự soạn), kiểm tra các văn bản, thành viên các ngành cấp quận liên quan kiểm tra các tiêu chí phường chấm điểm đạt, nhưng không đủ minh chứng sẽ bị trừ điểm; những tiêu chí phường chấm không đạt tự trừ điểm, nhưng do có minh chứng bổ sung, sẽ được thêm điểm theo tỷ lệ đạt tương ứng theo hướng dẫn của Thông tư 44; Tổ kiểm tra trong phần đánh giá, sơ bộ về chấm điểm đã lưu ý, nhắc nhở các tiêu chí trọng tâm và nếu không có minh chứng thì trừ điểm:
- Tiêu chí 1: 1.3: Nguồn kinh phí : Tự cân đối từ NS Phường( có báo cáo tài chính cụ thể) sử dụng khoảng 30 Triệu /1 năm theo Thông báo số 22/TB-UBND ngày 14  thảng 4 năm 2016 về kết luận của PCT UBND quận(thực hiện CV 1092 cuả UBND TP) , hướng dẫn của Phòng TCKH quận(Văn bản HD của Sở Tài chính TP); nguồn huy động xã hội hóa …
- Tiêu chí số 4: Quận Gò Vấp là quận nội thành do đó một số phường  chưa có trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; không đạt chuẩn quốc gia theo quy định (khó thực hiện vì đa số các trường trong nội thành không đạt diện tích 6m2/ học sinh, sĩ số học sinh/ lớp còn cao hơn so với quy định, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phải đầu tư đạt chuẩn và nhiều tiêu chuẩn về cán bộ quản lý, giáo viên….); TTHTCĐ hoạt động chưa tốt; vì vậy tiêu chí này khó khả thi; bị mất điểm nhiều nhất, (có phường mất đến từ 6 đến 9 điểm);
- Tiêu chí 9: Chỉ số 9.1 tỷ lệ hộ đạt Gia đình học tập (Tính đạt 70%/40% đăng ký theo chỉ tiêu của Hội đễ phấn đấu nâng tỷ lệ hàng năm đến 2020 đạt 70%/ Tổng số hộ);
  

PCT HKH TP trao thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Thí điểm CĐHT P năm 2016.
Về tổng quan, 15 tiêu chí xây dựng “Cộng đồng học tập cấp phường”  theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo là phù hợp và khả thi với tình hình, điều kiện cụ thể của quận và các phường;
Hầu hết các Phường chuẩn bị tốt báo cáo và bảng chấm điểm từng chỉ số của tiêu chí, bảng tổng hợp điểm chung 15 tiêu chí, có đầy đủ các Nghị quyết chỉ đạo của Đảng ủy, Kế hoạch thực hiện và phân công cụ thể của UBND phường; Các Quyết định, thông báo công nhận(như Tiêu chí 4: Trường đạt chuẩn theo mức độ; 4.7: Đánh giá, xếp loại TTHTCĐ phường của TT GDTX quận(được Tổ nêu tầm quan trọng hoạt động trong các tiêu chí xây dựng CĐHT Phường); Tiêu chí 5: Công tác phổ cập, XMC …,  Danh sách theo Tiêu chí 6,7;
Do được xem trước báo cáo kết quả, bản tự chấm và biên bản kiểm tra của phường, phân công các thành viên trong tổ, minh chứng cụ thể nên việc kiểm tra rất nhanh, khoa học và đãm bảo tính trung trực, được lãnh đạo(có Thường trực Đảng ủy phường dự) đồng tình, giảm áp lực công việc cuối năm, nâng cao nhận thức lãnh đạo, nhất là vai trò tham mưu và tổ chức liên kết phối hợp của Chủ tịch Hội Khuyến học (PCT Thường trực BCĐ XDXHHT phường); quan tâm chỉ đạo, điều hành sát hơn của PCTUBND /TB.BCĐ xây dựng XHHT phường và 1 số BCĐ phong trào có liên quan, nâng cao trách nhiệm của các thành viên BCĐ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với các tiêu chí liên quan;
Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi nhận thấy vẫn còn 1 số Lãnh đạo và Chủ tịch Hội Khuyến học ở 1 số Phường còn đơn giản trong nhận thức về thực hiện, biễu mẫu báo cáo…; nhất là dành thời gian chưa tương ứng với chỉ đạo, triển khai; phối hợp đồng bộ so phong trào và các danh hiệu văn hóa ở khu dân cư;
     Năm 2018, Hội Khuyến học quận tiếp tục cùng Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Văn hóa Thông tin-Thể thao quận tham mưu UBND quận có văn bản chỉ đạo, và hướng dẫn cụ thể hơn đối với UBND phường trong phối hợp Tuyên truyền, vận động đăng ký, bình xét các “mô hình học tập” gắn với “mô hình văn hóa” tại khu dân cư và cơ quan phường, quận.

Tác giả bài viết: Người báo cáo: Bà Phạm Thị Thanh Tú – Chủ tịch HKH quận Gò Vấp

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC